سال دوم - 1402شماره دوم - تابستان 1402

4. بررسی تأثیر استفاده از کمربند پاورلیفتینگ در تغییر پذیری هماهنگی ستون فقرات و لگن در حین ددلیفت

هاله اصغری (نویسنده مسئول)

چکیده: هدف از مطالعه حاضر بررسی تأثیر استفاده از کمربند پاورلیفتینگ بر تغییرپذیری هماهنگی ستون فقرات و لگن در حین ددلیفت می باشد. جامعه آماری پژوهش، 15 ورزشکار پرورش اندام در شهر مرند، انتخاب شدند. 48 ساعت قبل از تست 1 تکرار بیشینه حرکت ددلیفت از آزمودنی ها اخذ شد و 10 تکرار بیشینه حرکت ددلیفت برای هر آزمودنی محاسبه شد. سپس مدل مارکرگذاری سه بخشی ستون فقرات روی بدن آزمودنی ها نصب شدند. در ابتدا یک تست استاتیک به صورت ایستاده در حالت آناتومیک گرفته شد و در ادامه هر آزمودنی حرکت ددلیفت را با 50%؛ 70% و 90% درصد تکرار بیشینه با کمربند و 48 ساعت بعد، همینن مقدار باردهی در حرکت ددلیفت را بدون کمربنند انجام دادند. پس از پردازش دیتا، هماهنگی و تغییرپذیری کینماتیکی سه سگمنت ستون فقرات و لگن با استفاده از روش وکتور کدینگ اصلاح شده در نرم‌افزار MATLAB محاسبه شد. برای بررسی معنی‌داری در داده های هماهنگی از آزمون t همبسته در نرم‌افزار SPSS استفاده شد و داده های تغییرپذیری از روش SPM در نرم‌افزار MATLAB استفاده شد. سطح معناداری در تمام آزمون ها 05/0 = α در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد در اجرای حرکت ددلیفت با استفاده از کمربند پاورلیفتینگ، هماهنگی in-phase در هر دو فاز یک الگوی غالب در حین اجرای حرکات ددلیفت به‌خصوص برای کوپل PL/LB است؛ و مشاهده شد که هماهنگی از نوع in-phaseh در هر دو فاز بیشتر در ابتدای حرکت و در شدت‌های بالا (90 درصد) اتفاق میفتد.

واژگان کلیدی: ددلیفت، تغییرپذیری هماهنگی، وکتورکدینگ، ستون فقرات و لگن، کمربند پاورلیفتینگ

هاله اصغری (مدیریت تربیت بدنی، دانشگاه بین المللی شمس تبریز، گرایش حرکات اصلاحی)

دریافت فایل کامل مقاله

گرد آورنده
هاله اصغری

فصلنامه علمی تربیت بدنی و علوم ورزشی

فصلنامه علمی «تربیت بدنی و علوم ورزشی»، با مجوز پروانه انتشار رسمی به شماره 91609 مورخ 1400/12/18 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتشر مي‌شود. این مجله با همکاری علمی اساتید برجسته دانشگاه‌های کشور به انتشار مقالات علمی در زمینه پژوهش در رشته‌های مختلف تربیت بدنی و علوم ورزشی می‌پردازد. هدف این مجله، توسعه، تعمیق نگرش‌ها و پژوهش‌های مرتبط با محورهای مجله، ارائه و اشاعه آنها به مخاطبان است.
دکمه بازگشت به بالا