سال دوم - 1402شماره چهارم - زمستان 1402

4. اثربخشی آموزش روانی مبتنی بر هوش هیجانی بر تاب آوری فردی نوجوانان ورزشکار

عظیم صلاحی کجور (نویسنده مسئول)، سعیده موسوی

چکیده: نوجوانان آینده‌سازان کشور هستند، بهبود وضعیت روانی نوجوانان یکی از مهم‌ترین سرمایه‌گذاری‌ها برای پرورش نسل خوب است، اما روزبه‌روز بیشتر جوانان دچار اختلالات روانی می‌شوند لذا هدف این پژوهش اثربخشی آموزش روانی مبتنی بر هوش هیجانی بر تاب‌آوری فردی نوجوانان ورزشکار بود جامعه آماری شامل کلیه دانش‌آموزان هنرستان تربیت بدنی شهرستان نوشهر بودند که در دو گروه 50 نفره به روش نمونه گیری در دسترس و داوطلبانه انتخاب شدند و به روش گمارش تصادفی در دو گروه آزمایشی و گواه قرار گرفتند ابزار جمع آوري اطلاعات در این پژوهش پرسشنامه تاب‌آوری شوته و همکاران (1998) و دوره آموزشي هوش هيجاني بر پاية بستة آموزشي برادبري و گريوز (2005) بود. افراد گروه آزمایش تحت آموزش هوش هیجانی قرار گرفتند. گروه کنترل هیچ آموزشی دریافت نکردند. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه تاب‌آوری با توجه به معتبر بودن آن توسط 5 تن از خبرگان مدیریت ورزشی مورد تائید قرار گرفت. و پایایی آن نیز با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ 0.869 بدست آمد که نشان از تائید پایایی پرسشنامه می باشد. داده‏ ها به روش تحلیل کوواریانس تجزیه و تحلیل شد. از نرم‌افزار آماری IBM SPSS ورژن 26 برای پردازش داده‌های این مطالعه استفاده شد. یافته ها نشان می‌دهد که گروه دریافت‌کننده آموزش‌های روانی، نتایج بهتری نسبت به گروهی که چنین آموزشی دریافت نکرده‌اند، کسب می‌کند لذا آموزش روانی مبتنی بر هوش هیجانی بر تاب‌آوری فردی نوجوانان ورزشکار اثربخش بوده است.

واژگان کلیدی: هوش هیجانی، آموزش سلامت روان، تاب‌آوری نوجوانان، آموزش بدنی.

عظیم صلاحی کجور (استادیار، گروه مدیریت ورزشی، موسسه آموز عالی- غیر انتفاعی شفق تنکابن، تنکابن، ایران)
سعیده موسوی (کارشناس ارشد، گروه فیزولوژی ورزشی، دانشگاه شمال آمل، آمل، ایران)

دریافت فایل کامل مقاله

گرد آورنده
عظیم صلاحی کجورسعیده موسوی

فصلنامه علمی تربیت بدنی و علوم ورزشی

فصلنامه علمی «تربیت بدنی و علوم ورزشی»، با مجوز پروانه انتشار رسمی به شماره 91609 مورخ 1400/12/18 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتشر مي‌شود. این مجله با همکاری علمی اساتید برجسته دانشگاه‌های کشور به انتشار مقالات علمی در زمینه پژوهش در رشته‌های مختلف تربیت بدنی و علوم ورزشی می‌پردازد. هدف این مجله، توسعه، تعمیق نگرش‌ها و پژوهش‌های مرتبط با محورهای مجله، ارائه و اشاعه آنها به مخاطبان است.
دکمه بازگشت به بالا