اطلاعات نشریه

اعضای هیئت تحریریه

مدیر مسئول و سردبیر نشریه

دکتر مجید کرامتی مقدم (مدیریت ورزشی)

majid.keramatimoghadam@gmail.com


دبیر تخصصی نشریه

دکتر رضا صابونچی (دانشیار و مدیر گروه رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه آزاد واحد بروجرد)

saboonchi.reza@yahoo.com


مدیر داخلی نشریه

دکتر محمد نیکروان (استادیار گروه مدیریت ورزشی و معاون آموزشی دانشگاه آزاد واحد بروجرد)

nikravan89@yahoo.com


اعضای هیئت تحریریه

دکتر نازنین راسخ (استادیار پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی تهران)

n.rasekh6663@gmail.com


اعضای هیئت تحریریه

دکتر محمد پرستش (دانشیار گروه فیزیولوژی ورزشی دانشگاه اراک)

mohamad.parastesh@gmail.com


اعضای هیئت تحریریه

دکتر فاطمه رضایی (استادیار گروه رفتار حرکتی دانشگاه سمنان)

f_rezaee@semnan.ac.ir


اعضای هیئت تحریریه

دکتر سجاد روشنی (استادیار گروه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی دانشگاه ارومیه)

s.roshani@urmia.ac.ir


کارشناس نشریه

محسن کرامتی مقدم (دانشجوی دکتری علوم ارتباطات، دانشگاه آزاد واحد اصفهان)

mohsenkeramatimoghadam@gmail.com

فصلنامه علمی تربیت بدنی و علوم ورزشی

فصلنامه علمی «تربیت بدنی و علوم ورزشی»، با مجوز پروانه انتشار رسمی به شماره 91609 مورخ 1400/12/18 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتشر مي‌شود. این مجله با همکاری علمی اساتید برجسته دانشگاه‌های کشور به انتشار مقالات علمی در زمینه پژوهش در رشته‌های مختلف تربیت بدنی و علوم ورزشی می‌پردازد. هدف این مجله، توسعه، تعمیق نگرش‌ها و پژوهش‌های مرتبط با محورهای مجله، ارائه و اشاعه آنها به مخاطبان است.
دکمه بازگشت به بالا