بیومکانیک ورزشی

– آنتروپومتری (انسان‌سنجی)
– نظارت و تجزیه و تحلیل ورزش
– مهندسی، فناوری و نوآوری در ورزش
– بیومکانیک آسیب های ورزشی
– بیومکانیک تکنیک های ورزشی
– بیومکانیک بافت در ورزش
– ارگونومی و بیومکانیک کار
– بیومکانیک ورزشی سالمندان
– بیومکانیک ورزشی معلولان
– بیومکانیک و کنترل مهارت های ورزشی
– بیومکانیک مهارت های پایه
– تکنیک های پردازش داده و مدل سازی در ورزش
– مدلسازی سیستم های اسکلتی عضلاتی ، طرح درمان و بیومکانیک بالینی در حوزه های ارتوپدی و توانبخشی
– طراحی و ساخت ابزارهای توانبخشی، ورزشی، ارتز و پروتز، رباتیک با کمک تحلیل حرکت
– تشخیص و استعدادیابی ورزشی و کمک به جلوگیری از آسیب های ورزشی
و سایر موضوعات مرتبط با حیطه بیومکانیک و حرکت شناسی.

دکمه بازگشت به بالا