مدیریت ورزشی

– مدیریت اماکن و تاسیسات ورزشی
– صنعت و اقتصاد در ورزش
– مدیریت اوقات فراغت ورزشی و تفریحی
– مدیریت راهبردی و سازمان‌های ورزشی
– مدیریت رسانه ‌های ورزشی
– مدیریت رویدادهای ورزشی
– مدیریت بازاریابی ورزشی
– مدیریت رفتار سازمانی در ورزش
– سبکهای مدیریت در در ورزش
– حقوق ورزشی
– اخلاق ورزشی
– اشتغال و کارآفرینی در ورزش
– گردشگری ورزشی
– مدیریت آینده ‌پژوهی در ورزش
– مدیریت و سیاست‌گذاری در ورزش
– تجاری‌سازی در ورزش
– خصوصی سازی در ورزش
– مدیریت سرمایه های انسانی
– مدیریت بحران، تغییر و تحول در ورزش
– توسعه و مدیریت ورزش دانشجویی و دانش آموزی
– مدیریت کیفیت، دانش و ارزیابی عملکرد در ورزش
– مدیریت ارتباطات و فناوری اطلاعات در ورزش
– چالش ها و موانع فراروی توسعه ورزش کشور
– ژورنالیسم ورزشی
– روابط عمومی ورزشی
– روابط بین الملل در ورزش
– سواد ارتباطی در ورزش
– تبلیغات در ورزش
– مديريت آكادمي هاي وزرشي
– مديريت مالي در ورزش
و سایر موضوعات مرتبط با مدیریت ورزشی

دکمه بازگشت به بالا