آسیب شناسی و حرکات اصلاحی

– تمرین درمانی و حرکات اصلاحی
– امداد ورزشی
– تربیت بدنی ویژه (ورزش معلولین و جانبازان)
– آسیب شناسی و پیشگیری از آسیب
– همه گیر شناسی آسیب های ورزشی
– شناسایی و ارزیابی آسیب های ورزشی و ناهنجاری های وضعیتی
– پیشگیری آسیب های ورزشی و ناهنجاری های وضعیتی
– طراحی و معرفی پروتکل های توانبخشی آسیب های ورزشی
– شناسایی علل بروز و مکانیسم آسیب های ورزشی
– مدیریت و کنترل عوامل خطرزا در آسیب های ورزشی
-طراحی و معرفی برنامه های اصلاحی و درمانی
– شناسایی، معرفی و کاربرد وسایل اندازه گیری در حیطه حرکات اصلاحی
– مداخلات ارگونومیکی و اصلاح ناهنجاری های وضعیتی
– ورزش معلولین، بیماری های خاص و سالمندان
– ورزش و ناتوانی های جسمی، حسی و ذهنی
– و سایر موضوعات مرتبط با حیطه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی

دکمه بازگشت به بالا