سال دوم - 1402شماره چهارم - زمستان 1402

6. مقایسه اثر بازی‌های والد محور و معلم محور بر رشد حرکتی و انگیزش حرکتی کودکان 4‌ تا 6 ساله

مرضیه مرادی (نویسنده مسئول)، حسن خلجی، شهرام نظرپوری

چکیده: هدف این ﭘﮋوﻫﺶ، مقایسه اثر بازی های والد محور و معلم محور بر رشد حرکتی و انگیزش حرکتی کودکان 4‌ تا 6 ساله ﺑﻮد. روش تحقیق از نوع نیمه تجربی با طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون بود. جامعه آماری این پژوهش کودکان دختر و پسر 6-4 سال ناحیه یک شهر اراک بودند. از بین جامعه آماری مورد نظر به صورت در دسترس 30 کودک (4 تا 6 سال) به عنوان نمونه انتخاب و بعد از انجام مرحله پیش‌آزمون به صورت همگن‌سازی به دو گروه 15 نفری والد محور و معلم محور تقسیم شدند. سپس آزمودنی‌های هر گروه به مدت 4 هفته و هر هفته 3 جلسه 30 دقیقه‌ای و در کل به مدت 12 جلسه بازی‌های مربوط به گروه خود را انجام دادند. رشد حرکتی و انگیزش حرکتی کودکان به ترتیب با استفاده از آزمون رشد حرکتی اولریخ نسخه سوم و پرسشنامه انگیزش حرکتی کودکان سنجیده شد. برای بررسی اثرات درون گروهی از آزمون t زوجی و برای مقایسه‌ اثر گروه‌ها از آزمون t مستقل استفاده شد. نتایج آزمون t زوجی نشان داد که رشد حرکتی و انگیزش حرکتی در هر دو گروه والد محور و معلم محور از پیش آزمون تا پس آزمون افزایش معناداری یافته است (05≥P). همچنین نتایج آزمون t مستقل برای مقایسه دو گروه نشان داد که رشد حرکتی و انگیزش حرکتی گروه والد محور به طور معناداری بهتر از گروه معلم محور بود (05≥P). بنابراین پیشنهاد می‌شود برای بهبود رشد حرکتی و همچنین بهبود انگیزش حرکتی کودکان به جای بازی‌های معلم محور، از بازی‌های والد محور استفاده شود.

واژگان کلیدی: رشد حرکتی، انگیزش حرکتی، بازی، والد محور، معلم محور.

مرضیه مرادی (کارشناسی ارشد رفتار حرکتی، دانشگاه اراک، اراک، ایران.)
حسن خلجی (دانشیار گروه رفتار حرکتی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه اراک، اراک، ایران.)
شهرام نظرپوری (دکتری رفتار حرکتی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه لرستان، لرستان، ایران.)

دریافت فایل کامل مقاله

گرد آورنده
مرضیه مرادیحسن خلجیشهرام نظرپوری

فصلنامه علمی تربیت بدنی و علوم ورزشی

فصلنامه علمی «تربیت بدنی و علوم ورزشی»، با مجوز پروانه انتشار رسمی به شماره 91609 مورخ 1400/12/18 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتشر مي‌شود. این مجله با همکاری علمی اساتید برجسته دانشگاه‌های کشور به انتشار مقالات علمی در زمینه پژوهش در رشته‌های مختلف تربیت بدنی و علوم ورزشی می‌پردازد. هدف این مجله، توسعه، تعمیق نگرش‌ها و پژوهش‌های مرتبط با محورهای مجله، ارائه و اشاعه آنها به مخاطبان است.
دکمه بازگشت به بالا