سال دوم - 1402شماره چهارم - زمستان 1402

2. اثر مدیریت دانش بر توانمندسازی و خودکارآمدی معلمان تربیت‌بدنی، نقش میانجی جواخلاقی

مهدی سلیمی (نویسنده مسئول)، مهدی نصیری خوزانی، علی نظریان

چکیده: هدف این پژوهش بررسی اثر مدیریت دانش بر توانمندسازی و خودکارآمدی معلمان تربیت‌بدنی، نقش میانجی جو اخلاقی بود. روش پژوهش توصیفی – پیمایشی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش، تمامی معلمان تربیت‎‌بدنی استان اصفهان (1497:N) بودند؛ که بر اساس جدول کرجسی و مورگان حجم نمونه 320 نفر به‌صورت تصادفی در دسترس و هدفمند انتخاب شدند. جهت جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه استاندارد مدیریت دانش نیومن و کنراد (1999)، پرسشنامه استاندارد توانمندسازی کارکنان اسپريتزر (1995)، پرسشنامه استاندارد خودکارآمدی معلمان اسچان -‌ موران و وولفوک (2001) و پرسشنامه استاندارد جو اخلاقی ویکتور و کولن (1988) استفاده شد، که روایی محتوایی و صوری پرسشنامه‌ها توسط صاحب‌نظران (12 نفر)، تأئید شدند. همچنین پایایی آن با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ (0.823) و پایایی ترکیبی محاسبه شد. جهت تجزیه ‌و تحلیل داده‌ها و بررسی برازش مدل از مدل‌سازی معادلات ساختاری در نرم‌افزارهای PLS3-SPSS24 استفاده ‌شده است. نتایج نشان داد که اثر مدیریت دانش بر توانمندسازی (0.172) و خودکارآمدی (0.283) معلمان تربیت‌بدنی معنی‌دار بود، اما اثر آن بر جو اخلاقی (0.058) معلمان معنی‌دار نشد. همچنین اثر جواخلاقی بر توانمندسازی (0.410) و خودکارآمدی (0.267) معلمان تربیت بدنی معنی دار بود. در نهایت مدیریت دانش بر توانمندسازی (0.023) و خودکارآمدی (0.158) معلمان تربیت بدنی با میانجی‌گری جو اخلاقی اثر معنی‌داری نداشت. به‌صورت کلی بر اساس مدل، می‌توان گفت با اجرا و بهبود اقدامات مدیریت دانش که بی شک منجر به تمایل معلمان مبنی بر دانش‌محور شدن خواهد شد، می‌توان تمایل آن‌ها نسبت به افزایش روحیه توانمندسازی و خودکارآمدی را ارتقاء داد.

واژگان کلیدی: مدیریت دانش، توانمندسازی، خودکارآمدی، جواخلاقی، معلمان تربیت‌بدنی.

مهدی سلیمی (دانشیار مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران)
مهدی نصیری خوزانی (دکترای تخصصی مدیریت ورزشی، گروه آموزش تربیت‌بدنی دانشگاه فرهنگیان،اصفهان، ایران)
علی نظریان (دانش آموخته دکترای تخصصی مدیریت ورزشی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران)

دریافت فایل کامل مقاله

گرد آورنده
مهدی سلیمیمهدی نصیری خوزانیعلی نظریان

فصلنامه علمی تربیت بدنی و علوم ورزشی

فصلنامه علمی «تربیت بدنی و علوم ورزشی»، با مجوز پروانه انتشار رسمی به شماره 91609 مورخ 1400/12/18 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتشر مي‌شود. این مجله با همکاری علمی اساتید برجسته دانشگاه‌های کشور به انتشار مقالات علمی در زمینه پژوهش در رشته‌های مختلف تربیت بدنی و علوم ورزشی می‌پردازد. هدف این مجله، توسعه، تعمیق نگرش‌ها و پژوهش‌های مرتبط با محورهای مجله، ارائه و اشاعه آنها به مخاطبان است.
دکمه بازگشت به بالا