سال اول - 1401شماره سوم – پاییز 1401

2. ارزیابی تناسب مسابقات علمی – تخصصی و تاثیر آن بر توانمندسازی و نیات رفتاری معلمان تربیت بدنی

محمد مرادی (نویسنده مسئول)، مهدی الفتی

چکیده: هدف از تحقیق حاضر ارزیابی مسابقات علمی تخصصی معلمان تربیت بدنی و تاثیر آن بر توانمندسازی و نیات رفتاری معلمان شرکت کننده در این مسابقات می باشد.
روش شناسی: روش انجام تحقیق توصیفی – همبستگی می باشد. جامعه و نمونه آماری برابر و شامل تمامی معلمان شرکت کننده در بیست و هشتمین دوره مسابقات علمی – تخصصی می باشد (N=187). پایای پرسشنامه نیز با استفاده از آلفای کرونباخ (r=0.85) مورد تایید قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی مناسب با کمک نرم افزار spss20 استفاده شد. همچنین از مدل سازی معادلات ساختاری با نرم افزار AMOS16 برای بررسی مدل پژوهش استفاده کردیم.
یافته ها: نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که بیشترین همبستگی بین متغیرهای ارزیابی جامع و کامل با تناسب آزمون (sig=0.001 ، r=0.78) و ضعیف ترین همبستگی میان متغیرهای پوشش رسانه ای و پاداش و حمایت اداره (sig=0.001 ، r=0.30) مشاهده شد. در نهایت با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری تاثیر مستقیم تناسب آزمون بر نیات رفتاری 0.45 به دست آمد. همچنین توانمندسازی به عنوان یک متغیر مستقل 0.23 از واریانس نیات رفتاری را تبیین می کند. و نهایتا تناسب آزمون در کل 61 درصد (به طور مستقیم و غیرمستقیم) از تغییرات نیات رفتاری را تبیین می کند.
نتیجه گیری: در کل می توان نتیجه گرفت که مسابقات علمی تخصصی از نظر معلمان شرکت کننده از تناسب خوبی برخوردار است اما مسئولین برای مشارکت بیشتر و بهتر معلمان و استمرار این مشارکت در سال های بعدی، باید پاداش های(مالی- غیر مالی) مناسب تری را در نظر بگیرند.

واژگان کلیدی: معلمان تربیت بدنی، مسابقات علمی- تخصصی، نیات رفتاری.

محمد مرادی (دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران)
مهدی الفتی (کارشناس ارشد مدیریت ورزشی، آموزش و پرورش کرمانشاه، کرمانشاه، ایران)

دریافت فایل کامل مقاله

گرد آورنده
محمد مرادیمهدی الفتی

فصلنامه علمی تربیت بدنی و علوم ورزشی

فصلنامه علمی «تربیت بدنی و علوم ورزشی»، با مجوز پروانه انتشار رسمی به شماره 91609 مورخ 1400/12/18 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتشر مي‌شود. این مجله با همکاری علمی اساتید برجسته دانشگاه‌های کشور به انتشار مقالات علمی در زمینه پژوهش در رشته‌های مختلف تربیت بدنی و علوم ورزشی می‌پردازد. هدف این مجله، توسعه، تعمیق نگرش‌ها و پژوهش‌های مرتبط با محورهای مجله، ارائه و اشاعه آنها به مخاطبان است.
دکمه بازگشت به بالا