سال اول - 1401شماره اول - بهار 1401

7. ارزیابی کیفیت خدمات و اوقات فراغت پارک بانوان مطالعه موردی: پارک بانوان شهر اردبیل

وحید وحدت جناقرد (نویسنده مسئول)، ساناز اخوان راد، پریناز حسامیان

چکیده: بانوان جهت حضور فعال در زمینه ورزش و برقراری تعاملات اجتماعی با عوامل و محدودیت هایی رو به رو هستند، عدم امکان بر آورده شدن نیازهایی همچون، آزادی در پوشش، صبحت کردن در مورد مسائل گوناگون، تخلیه انرژی با حرکات موزون و آزادانه ورزش و تفریح انجام دادن، عدم وجود مکان با ارائه خدمات مناسب و دیگر نیازها موجب شده تا بانوان حضور فعال در حوزه ورزش و تعاملات اجتماعی در جامعه نداشته باشند. لذا این اهمیت حس می شود که با ایجاد فضاهایی همچون پارک های بانوان، زمینه ساز افزایش اوقات فراغت در یک مکان با خدمات مناسب بانوان، در جامعه باشیم. بنابراین پژوهش با هدف، ارزیابی کیفیت خدمات و اوقات فراغت پارک بانوان شهر اردبیل، بصورت توصیفی_ پیمایشی انجام گردید. جامعه آماری پژوهش حاضر را بانوان 18+ شهر اردبیل که به منظور گذران اوقات فراغت، به پارک بانوان مراجعه می کردند، تشکیل دادند و به دلیل گستردگی جامعه آماری مورد مطالعه، بر اساس فرمول کوکران (384) نفر انتخاب، که در نهایت 370 نفر در پژوهش مشارکت نمودند. ابزار گردآوری داده ها شامل پرسشنامه های کیفیت خدمات لیو (2008) و پرسشنامه اوقات فراغت ابراهیمی و همکاران (1390) انتخاب گردید و به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS22 و از آزمون های توصیفی (فراوانی، میانگین، انحراف استاندارد و درصد)، استنباطی (فریدمن و دو جمله ای) و جهت تعیین نرمال بودن داده ها از آزمون کولموگروف اسمیرنوف استفاده گردید. نتایج پژوهش نشان داد که مولفه های 1. رده سنی21 تا 30 سال، 2. مدرک کارشناسی، 3. مجرد، 4. بازنشسته، 5. درآمد 20 تا 30 میلیون ریال، 6. سابقه تمرینی 6 تا 12 ماه، 7. با هدف و انگیزه سلامتی، 8. 2 تا 3 بار تمرین در هفته بیشترین فراوانی را در بین مولفه های پژوهش دارند و اما تحلیل نتایج های استنباطی پژوهش نشان داد که، کیفیت خدمات و مؤلفه های آن از وضعیت مناسبی برخوردار بوده و همچنین بین مولفه های کیفیت خدمات اولویت معنادار وجود دارد و همچنین اوقات فراغت و مؤلفه های آن نیز از وضعیت مناسبی برخوردار بوده و همچنین بین مولفه های اوقات فراغت هم اولویت معناداری وجود دارد.

واژگان کلیدی: کیفیت خدمات، اوقات فراغت، پارک بانوان، اردبیل

وحید وحدت جناقرد (کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزش، دانشگاه علامه قزوینی، قزوین، ایران)
ساناز اخوان راد (دانشجوی دکتری بهداشت عمومی، دانشگاه هلسینکی، فنلاند)
پریناز حسامیان (کارشناس مدیریت ورزشی، دانشگاه مقدس اردبیلی، اردبیل، ایران)

دریافت فایل کامل مقاله

گرد آورنده
وحید وحدت جناقردساناز اخوان رادپریناز حسامیان

فصلنامه علمی تربیت بدنی و علوم ورزشی

فصلنامه علمی «تربیت بدنی و علوم ورزشی»، با مجوز پروانه انتشار رسمی به شماره 91609 مورخ 1400/12/18 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتشر مي‌شود. این مجله با همکاری علمی اساتید برجسته دانشگاه‌های کشور به انتشار مقالات علمی در زمینه پژوهش در رشته‌های مختلف تربیت بدنی و علوم ورزشی می‌پردازد. هدف این مجله، توسعه، تعمیق نگرش‌ها و پژوهش‌های مرتبط با محورهای مجله، ارائه و اشاعه آنها به مخاطبان است.
دکمه بازگشت به بالا