سال دوم - 1402شماره اول - بهار 1402

6. مروری بر استراتژی برندینگ کسب‌و‌کار سبز در بازی‌های المپیک (مورد کاوی: ونکوور، 2020)

سید‌مصطفی طیبی ثانی، سید‌حمید یعقوبی (نویسنده مسئول)، ابراهیم صابری، علیرضا نوده

چکیده: امروزه مبحث به پایداری زیست محیطی به عنوان یک الزام برای شهرهای داوطلب برگزاری بازیهای المپیک مطرح است. هدف از انجام این تحقیق، بررسی و موردکاوی یکی از استراتژی‌های موفق مورد استفاده در میزبانی بازیهای المپیک بوده است. بدین منظور شهر ونکوور در کانادا به عنوان پایلوت انتخاب گردید. این تحقیق از نوع مروری است که به طریق مطالعه عمیق انجام شده است. داده‌های مورد نیاز غربالگری و دسته‌بندی شدند و متناسب با اهداف تحقیق مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج در بخش‌های جداگانه ارایه و تفسیر می‌گردد. یافته‌ها بیانگر آن بوده است که کمیته برگزاری بازی‌ها در چند بخش اصلی به نتایج درخشانی دست یافته است که عبارت بودند از: استانداردهای زیست محیطی زیرساختها، مدیریت حمل و نقل، پشتیبانی‌های مالی و ایجاد مشاغل جدید. همچنین مشخص گردید که در طول هفت سال (2017-2010)، استراتژی توسعه اقتصادی پایدار بکار گرفته در ونکوور بسیار موفق بود و بخش‌های هدفمند سبز صنعتی رشد خوبی داشتند.

واژگان کلیدی: کسب‌و‌کار سبز، برندینگ، بازی‌های المپیک، ونکوور.

سید‌مصطفی طیبی ثانی (استادیار گروه تربیت بدنی، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ایران)
سید‌حمید یعقوبی (دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، گروه تربیت بدنی، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ایران)
ابراهیم صابری (کارشناس ارشد تربیت بدنی، فیزیولوژی ورزشی- تغذیه ورزشی)
علیرضا نوده (کارشناس ارشد تربیت بدنی، مدیریت رویداد، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ایران)

دریافت فایل کامل مقاله

گرد آورنده
سید‌مصطفی طیبی ثانیسید‌حمید یعقوبیابراهیم صابریعلیرضا نوده

فصلنامه علمی تربیت بدنی و علوم ورزشی

فصلنامه علمی «تربیت بدنی و علوم ورزشی»، با مجوز پروانه انتشار رسمی به شماره 91609 مورخ 1400/12/18 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتشر مي‌شود. این مجله با همکاری علمی اساتید برجسته دانشگاه‌های کشور به انتشار مقالات علمی در زمینه پژوهش در رشته‌های مختلف تربیت بدنی و علوم ورزشی می‌پردازد. هدف این مجله، توسعه، تعمیق نگرش‌ها و پژوهش‌های مرتبط با محورهای مجله، ارائه و اشاعه آنها به مخاطبان است.
دکمه بازگشت به بالا