سال دوم - 1402شماره دوم - تابستان 1402

8. طراحی، ساخت و اعتبارسنجی ماساژور برقی (ویبراتور تفنگی) جهت ماساژ عضلانی

علی اصغر بصیری (نویسنده مسئول)، راحله غفاری، ابوالقاسم رزاقی

چکیده: هدف از پژوهش حاضر طراحی، ساخت، اعتبار سنجی و روایی سنجی دستگاه ویبراتور ماساژور در کشور بود. پژوهش حاضر از نوع تحقیقات توسعه‌ای به منظور طراحی و ساخت ابزار و همچنین از نوع تحقیقات کاربردی می‌باشد. نمونه‌های آماری این تحقیق جهت ارزیابی کارکرد دستگاه شامل 20 مرد بزرگسال دارای مشکلات درد عضلانی بود که به صورت نمونه در دسترس انتخاب شدند و در دو گروه 10 نفری، 10 نفر با دستگاه نمونه خارجی و 10 نفر هم با دستگاه ساخته شده برنامه ی ماساژ گرفتند. داده‌ها با استفاده از اطلاعات پرسشنامه‌های تکمیلی طی مراحل قبل و بعد از ماساژ و آزمون‌های تی مستقل تحلیل شد. نتایج نشان داد که بین نتایج دستگاه نمونه خارجی و دستگاه ساخته شده در کاهش درد همبستگی مثبت و معنی داری وجود دارد (0.496 = r). همچنین از آنجایی که در گروه ماساژ با دستگاه خارجی 55% کاهش درد گزارش گردید و در گروه ماساژ با دستگاه ساخته شده 52% کاهش درد گزارش گردید، روایی دستگاه تایید شد (0.00 = p). بر اساس نتایج بدست آمده از این تحقیق و اثبات روایی محصول، دستگاه ساخته شده داخلی را می توان بعنوان جایگزین دستگاه های نمونه خارجی در مراکز ماساژ مورد بهره برداری قرار داد. همچنین در صورت داشتن پشتوانه مالی لازم می توان این دستگاه را به تولید انبوه رساند تا با شرایط رقابتی در اختیار باشگاه ها و سالن های ماساژ قرار گیرد.

واژگان کلیدی: ماساژ، اسپاسم، ویبراتور تفنگی، ماساژور برقی

علی اصغر بصیری (کارشناسی ارشد آسیب شناسی و حرکات اصلاحی، گروه تربیت بدنی، دانشگاه غیرانتفاعی شمال آمل)
راحله غفاری (استادیار حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی، گروه تربیت بدنی، دانشگاه غیرانتفاعی شمال آمل)
ابوالقاسم رزاقی (استادیار بیومکانیک ورزشی، گروه تربیت بدنی، دانشگاه پیام نور آمل)

دریافت فایل کامل مقاله

گرد آورنده
علی اصغر بصیریراحله غفاریابوالقاسم رزاقی

فصلنامه علمی تربیت بدنی و علوم ورزشی

فصلنامه علمی «تربیت بدنی و علوم ورزشی»، با مجوز پروانه انتشار رسمی به شماره 91609 مورخ 1400/12/18 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتشر مي‌شود. این مجله با همکاری علمی اساتید برجسته دانشگاه‌های کشور به انتشار مقالات علمی در زمینه پژوهش در رشته‌های مختلف تربیت بدنی و علوم ورزشی می‌پردازد. هدف این مجله، توسعه، تعمیق نگرش‌ها و پژوهش‌های مرتبط با محورهای مجله، ارائه و اشاعه آنها به مخاطبان است.
دکمه بازگشت به بالا