سال اول - 1401شماره چهارم – زمستان 1401

5. اثر بازی‌های ورزشی ریتمیک بر کیفیت زندگی سالمندان

احسان اسداللهی (نویسنده مسئول)، ملیکا برگر

چکیده: کیفیت زندگی سالمندان یکی از مسائل مهم جامعه شهری می‌باشد. هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر بازی‌های ورزشی ریتمیک بر کیفیت زندگی سالمندان می‌باشد. پژوهش از نظر تحلیل از نوع تحقیقات نیمه‌تجربی با پیش‌آزمون و پس‌آزمون است و از حیث ماهیت و هدف پژوهش در زمره تحقیقات کاربردی به شمار می‌رود. جامعه آماری این تحقیق را کلیه سالمندان مرد شهر مشهد تشکیل دادند که با توجه به نیمه‌تجربی بودن تحقیق، برای هر گروه پیش و پس آزمون 15 نفر به‌صورت تصادفی ساده به‌عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. جهت جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه‌ معتبر کیفیت زندگی استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها در دو بخش آمار توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 25 نشان داد که 8 هفته بازی‌های ریتمیک بر کیفیت زندگی سالمندان اثر معنی داری دارد. با توجه به نتایج پژوهش پیشنهاد می‌شود امکانات و دسترسی‌های لازم جهت حضور سالمندان فراهم گردد تا بتوان ضمن مشارکت در اجرای بازی‌های ریتمیک ورزشی، به بهبود کیفیت زندگی فردیشان کمک کرد.

واژگان کلیدی: آسیب اجتماعی، بازی‌های ریتمیک، کیفیت زندگی، سالمندان.

احسان اسداللهی (استادیار گروه مدیریت بازاریابی و ارتباطات ورزشی، عضو هیات علمی مؤسسه آموزش عالی سناباد گلبهار، مشهد، ایران.)
ملیکا برگر (کارشناس تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد واحد مشهد، ایران.)

دریافت فایل کامل مقاله

گرد آورنده
احسان اسداللهیملیکا برگر

فصلنامه علمی تربیت بدنی و علوم ورزشی

فصلنامه علمی «تربیت بدنی و علوم ورزشی»، با مجوز پروانه انتشار رسمی به شماره 91609 مورخ 1400/12/18 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتشر مي‌شود. این مجله با همکاری علمی اساتید برجسته دانشگاه‌های کشور به انتشار مقالات علمی در زمینه پژوهش در رشته‌های مختلف تربیت بدنی و علوم ورزشی می‌پردازد. هدف این مجله، توسعه، تعمیق نگرش‌ها و پژوهش‌های مرتبط با محورهای مجله، ارائه و اشاعه آنها به مخاطبان است.
دکمه بازگشت به بالا