سال دوم - 1402شماره دوم - تابستان 1402

6. شناسایی عوامل مؤثر بر ترجیح، ترک و ماندگاری بانوان در باشگاه‌های ورزشی

مریم اکرامی (نویسنده مسئول)، سید رضا حسینی نیا، هادی باقری

چکیده: هدف این پژوهش شناسایی عوامل مؤثر بر ترجیح، ترک و ماندگاری بانوان در باشگاه‌های ورزشی بود. روش پژوهش از نوع کیفی بود که به شیوه تحلیل مضمون اجرا شد. مشارکت کنندگان شامل 19 نفر از مشتریان زن باشگاه‌های ورزشی استان سمنان بودند که به شیوه هدفمند انتخاب شدند. داده‌های پژوهش از طریق اجرای مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته جمع‌آوری شد. از تحلیل مصاحبه‌ها در مجموع 81 کد حاصل شد. کدهای مربوط به عوامل ترجیح در قالب پنج مضمون فرعی ظاهر شدند که عبارتند از هزینه و روش پرداخت معقول، خوشنامی، موقعیت مکانی مناسب، برنامه فعالیت و محیط داخلی جذاب؛ کدهای مرتبط با ماندگاری و ترک باشگاه در قالب شش مضمون فرعی (مربی و کادر اجرایی، جو باشگاه، فعالیت‌های تمرینی، وابستگی عاطفی، ریسک‌های تغییر و پاسخ‌دهی به نیازها) ظاهر شدند که دو سر یک طیف را نشان می‌دهند؛ یک سمت منجر به ماندگاری و سمت دیگر منجر به ترک باشگاه می‌شود. مدیران اماکن ورزشی در فضای رقابتی کنونی باید از تک بعدی بودن خارج شده و از سه منظر (ترجیح، ترک و ماندگاری) به مشتریان خود توجه کنند تا به مزیت رقابتی قابل قبولی دست یابند.

واژه‌های کلیدی: باشگاه، رفتار مشتریان، ریسک‌های تغییر، کیفیت خدمات

مریم اکرامی (کارشناس ارشد مدیریت ورزشی، کارشناس ورزش و جوانان استان سمنان، شهرستان شاهرود اداره ورزش و جوانان)
سید رضا حسینی نیا (دکتری مدیریت ورزشی، دانشگاه صنعتی شاهرود، استادیار)
هادی باقری (دکتری مدیریت ورزشی، دانشگاه صنعتی شاهرود،استادیار)

دریافت فایل کامل مقاله

گرد آورنده
مریم اکرامیسید رضا حسینی نیاهادی باقری

فصلنامه علمی تربیت بدنی و علوم ورزشی

فصلنامه علمی «تربیت بدنی و علوم ورزشی»، با مجوز پروانه انتشار رسمی به شماره 91609 مورخ 1400/12/18 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتشر مي‌شود. این مجله با همکاری علمی اساتید برجسته دانشگاه‌های کشور به انتشار مقالات علمی در زمینه پژوهش در رشته‌های مختلف تربیت بدنی و علوم ورزشی می‌پردازد. هدف این مجله، توسعه، تعمیق نگرش‌ها و پژوهش‌های مرتبط با محورهای مجله، ارائه و اشاعه آنها به مخاطبان است.
دکمه بازگشت به بالا