سال اول - 1401شماره دوم – تابستان 1401

9. بررسی اثربخشی تصویرسازی ذهنی بر کسب مهارت شوت ایستگاهی فوتبال

محمدحسین فرقانی اوزرودی، محمدباقر فرقانی اوزرودی (نویسنده مسئول)

چکیده: هدف از انجام تحقیق حاضر بررسی اثربخشی تصویرسازی ذهنی بر کسب مهارت شوت ایستگاهی در فوتبال بود. این مطالعه از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون‌-پس‌آزمون با گروه کنترل بود. شرکت کنندگان در این تحقیق شامل 36 بازیکنان فوتبال نیمه ماهر پسر با میانگین سنی 0.68 ± 17.09 سال در سال 1401 بودند. بعد از انتخاب شرکت کنندگان و تکمیل فرم مشخصات فردی دستور العمل تصویرسازی و آزمون شوت مور-کریستین و اصول ضربه ایستگاه فوتبال به صورت شفاهی توضیح داده شد. سپس از آنها آزمون توانایی تصویرسازی ذهنی و آزمون شوت در 4 بلوک 4 کوششی گرفته و نتایج ثبت گردید. بر اساس نمرات بدست آمده شرکت کنندگان در 3 گروه تقسیم بندی شدند. جلسات اکتساب به مدت 3 هفته و هر هفته 2 جلسه تمرین و در هر جلسه 8 بلوک 4 کوششی بود. از آزمون تحلیل واریانس یکراهه، تحلیل واریانس مرکب با اندازه‌گیری مکرر در سطح معناداری 0.05 استفاد شد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده‌ها نشان داد که در مرحله اکتساب گروه‌های با تصویرسازی مثبت به طور معنادار بهتر از گروه¬های تصویر سازی منفی و گروه کنترل عمل کردند. همچنین با توجه به معنادار بودن اثر تعاملی تصویرسازی × جلسات تمرین مشاهده شد که از جلسه سوم به بعد گروه‌های تصویرسازی مثبت به طور معناداری بهتر از گروه‌های تصویر سازی منفی و کنترل عمل کردند. به نظر می‌رسد که تمرین تصویرسازی بر اجرای شوت ایستگاهی فوتبالیست‌ها تأثیرگذار بوده است و به مربیان فوتبال پیشنهاد می‌شود برای آموزش مهارت شوت ایستگاهی به افراد نیمه ماهر، از تصویرسازی مثبت استفاده نمایند.

واژگان کلیدی: تصویرسازی ذهنی، کسب مهارت، شوت ایستگاهی، فوتبال

محمدحسین فرقانی اوزرودی (کارشناس ارشد رفتار حرکتی، گروه تربیت بدنی، دانشگاه شهید رجایی، تهران، ایران)
محمدباقر فرقانی اوزرودی (کارشناس ارشد مدیریت ورزشی، گروه تربیت بدنی، آموزش و پرورش، بابل، ایران)

دریافت فایل کامل مقاله

گرد آورنده
محمدحسین فرقانی اوزرودیمحمدباقر فرقانی اوزرودی

فصلنامه علمی تربیت بدنی و علوم ورزشی

فصلنامه علمی «تربیت بدنی و علوم ورزشی»، با مجوز پروانه انتشار رسمی به شماره 91609 مورخ 1400/12/18 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتشر مي‌شود. این مجله با همکاری علمی اساتید برجسته دانشگاه‌های کشور به انتشار مقالات علمی در زمینه پژوهش در رشته‌های مختلف تربیت بدنی و علوم ورزشی می‌پردازد. هدف این مجله، توسعه، تعمیق نگرش‌ها و پژوهش‌های مرتبط با محورهای مجله، ارائه و اشاعه آنها به مخاطبان است.
دکمه بازگشت به بالا