سال دوم - 1402شماره چهارم - زمستان 1402

3. بررسی ارتباط بین فرهنگ سازمانی و خلاقیت مدیران و روسای هیات‌های ورزشی منتخبی از ادارات ورزش و جوانان فارس

مهناز شجاعیان، امید صفری (نویسنده مسئول)

چکیده: هدف از این تحقیق، بررسی ارتباط بین فرهنگ سازمانی و خلاقیت مدیران و روسای هیات‌های ورزشی منتخبی از ادارات ورزش و جوانان فارس بود. روش تحقیق کاربردی و از نوع تحقیقات توصیفی و همبستگی بود. جامعه آماری این تحقیق، مدیران و روسای هیات‌های ورزشی منتخبی از ادارات ورزش و جوانان فارس به تعداد 110 نفر بودند، که از این تعداد 86 نفر در نهایت به عنوان نمونه و به روش نمونه گیری کل شمار با محقق همکاری کردند. جمع آوری داده‌ها از طریق پرسشنامه‌های استاندارد فرهنگ سازمانی رابینز (1991) و خلاقیت رندسیپ(1986) به ترتیب با ضریب آلفای کرونباخ 0.78 و 0.80 انجام گرفت. برای توصیف داده‌ها از روش های آمار توصیفی و برای تجزیه استنباطی داده‌ها از روش‌های آماری ضریب همبستگی اسپیرمن و رگرسیون استفاده شد. نتایج نشان داد که از ابعاد فرهنگ سازمانی فقط حمایت و انسجام رابطه مثبت و معناداری با خلاقیت آزمودنی‌ها داشتند ( 0.28 و 0.25 =r) 0.01≥P . در نتیجه شایسته است که در این سازمان های ورزشی از ابعاد حمایت و انسجام فرهنگ سازمانی برای افزایش خلاقیت بیشتر استفاده کرد

واژگان کلیدی: فرهنگ سازمانی ،خلاقیت، ادارات ورزش و جوانان فارس.

مهناز شجاعیان (دانش آموخته کارشناسی ارشد،گروه تربیت بدنی،واحد نورآباد ممسنی ،دانشگاه آزاد اسلامی، نورآباد ممسنی،ایران)
امید صفری (استادیار،گروه تربیت بدنی،واحد نورآباد ممسنی ،دانشگاه آزاد اسلامی، نورآباد ممسنی،ایران)

دریافت فایل کامل مقاله

گرد آورنده
مهناز شجاعیان امید صفری

فصلنامه علمی تربیت بدنی و علوم ورزشی

فصلنامه علمی «تربیت بدنی و علوم ورزشی»، با مجوز پروانه انتشار رسمی به شماره 91609 مورخ 1400/12/18 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتشر مي‌شود. این مجله با همکاری علمی اساتید برجسته دانشگاه‌های کشور به انتشار مقالات علمی در زمینه پژوهش در رشته‌های مختلف تربیت بدنی و علوم ورزشی می‌پردازد. هدف این مجله، توسعه، تعمیق نگرش‌ها و پژوهش‌های مرتبط با محورهای مجله، ارائه و اشاعه آنها به مخاطبان است.
دکمه بازگشت به بالا