سال اول - 1401شماره اول - بهار 1401

6. بررسی رابطه علّی بهزیستی روانی و درگیری تحصیلی با نقش میانجی‌گری اشتیاق ورزشی در دانش‌آموزان

لیلا حیدریانی(نویسنده مسئول)، زهرا ترکاشوند

چکیده: هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه علّی بهزیستی روانی و درگیری تحصیلی با میانجی‌گری اشتیاق ورزشی در دانش‌آموزان بود. روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی و از نوع مدل معادلات ساختاری بود. جامعه آماری شامل کلیه دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطه دوم شهرستان بروجرد در سال تحصیلی 1401 – 1400 بود که به صورت تصادفی خوشه‌ای تعداد 450 نفر به عنوان نمونه انتخاب شد. داده‌های پژوهش به کمک پرسشنامه‌های بهزیسیتی روانی، درگیری تحصیلی و اشتیاق ورزشی گردآوری گردید. داده‌ها با استفاده از روش معادلات ساختاري مورد تحليل قرارگرفت. نتایج مدل‌یابی معادلات ساختاری نشان داد كه بهزیستی روانی اثر مستقیم معناداری بر درگیری تحصیلی دانش‌آموزان دارد. همچنین بهزیستی روانی به طور غیر مستقیم و از طریق اشتیاق ورزشی اثر معناداری بر درگیری تحصیلی دارد. نتایج نشان می‌دهد با توجه داشتن به متغیرهای بهزیستی روانی و اشتیاق ورزشی می‌توان افزایش درگیری تحصیلی دانش‌آموزان را انتظار داشت.

واژگان کلیدی: بهزیستی روانی، درگیری تحصیلی، اشتیاق ورزشی.

لیلا حیدریانی (دکتری روانشناسی تربیتی، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران)
زهرا ترکاشوند (کارشناسی ارشد تربیت بدنی، دانشگاه اراک، اراک، ایران)

دریافت فایل کامل مقاله

گرد آورنده
زهرا ترکاشوندلیلا حیدریانی

فصلنامه علمی تربیت بدنی و علوم ورزشی

فصلنامه علمی «تربیت بدنی و علوم ورزشی»، با مجوز پروانه انتشار رسمی به شماره 91609 مورخ 1400/12/18 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتشر مي‌شود. این مجله با همکاری علمی اساتید برجسته دانشگاه‌های کشور به انتشار مقالات علمی در زمینه پژوهش در رشته‌های مختلف تربیت بدنی و علوم ورزشی می‌پردازد. هدف این مجله، توسعه، تعمیق نگرش‌ها و پژوهش‌های مرتبط با محورهای مجله، ارائه و اشاعه آنها به مخاطبان است.
دکمه بازگشت به بالا