سال اول - 1401شماره دوم – تابستان 1401

5. بررسی شیوع سندرم متقاطع فوقانی در کودکان کم توان ذهنی

ثنا جوانی، سجاد روشنی (نویسنده مسئول)، مهری محمدی دانقرالو، افشین مقدسی

چکیده: کودکان کم‌توان ذهنی، به لحاظ جسمی، فکری و عاطفی نسبت به همسالان خود در سطح پایین‌تری قرار دارند. هدف از مطالعه حاضر بررسی شیوع سندرم متقاطع فوقانی در کودکان کم توان ذهنی بود. روش تحقیق از نوع توصیفی بوده که تعداد 50 نفر (30 دختر و 20 پسر)، با میانگین سنی (1/28±12) و بهره هوشی 35-85 از شهرستان‌های ارومیه و تکاب با روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای انتخاب شده‌اند. هوش این افراد توسط پرسشنامه هوش وکسلر، میزان سر به جلو و شانه‌به‌جلو به‌وسیله روش تصویربرداری از نمای جانبی و میزان کایفوز توسط خط‌کش منعطف ارزیابی شد. همچنین از ضریب همبستگی پیرسون در نرم‌افزار spss25 جهت بررسی ارتباط بین مولفه‌های سندرم متقاطع فوقانی استفاده شد. یافته‌ها حاکی از شیوع ناهنجاری سربه‌جلو به میزان 84%، شانه‌به‌جلو 68% و کایفوز 74%، در افراد 10-14 ساله کم‌توان ذهنی می باشد. ارتباط بین سربه‌جلو و شانه‌به‌جلو 0/81، ارتباط بین سربه‌جلو و کایفوز 0/69 و ارتباط بین شانه‌به‌جلو و کایفوز 0/68 مشاهده شد. با توجه به شیوع بالای سندرم متقاطع فوقانی در افراد کم‌توان ذهنی، ارائه توصیه‌ها و برنامه‌های تمرینی عملکردی متناسب با شرایط جسمی و ذهنی در این افراد ضروری می‌باشد.

واژگان کلیدی: سربه‌جلو، کایفوز، شانه‌به‌جلو، کم توان ذهنی.

ثنا جوانی (کارشناس ارشد، گروه فیزیولوژی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران)
سجاد روشنی (استادیار، گروه فیزیولوژی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران)
مهری محمدی دانقرالو (استادیار، گروه فیزیولوژی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران)
افشین مقدسی (استادیار، گروه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران)

دریافت فایل کامل مقاله

گرد آورنده
ثنا جوانیسجاد روشنیمهری محمدی دانقرالوافشین مقدسی

فصلنامه علمی تربیت بدنی و علوم ورزشی

فصلنامه علمی «تربیت بدنی و علوم ورزشی»، با مجوز پروانه انتشار رسمی به شماره 91609 مورخ 1400/12/18 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتشر مي‌شود. این مجله با همکاری علمی اساتید برجسته دانشگاه‌های کشور به انتشار مقالات علمی در زمینه پژوهش در رشته‌های مختلف تربیت بدنی و علوم ورزشی می‌پردازد. هدف این مجله، توسعه، تعمیق نگرش‌ها و پژوهش‌های مرتبط با محورهای مجله، ارائه و اشاعه آنها به مخاطبان است.
دکمه بازگشت به بالا