سال دوم - 1402شماره سوم - پاییز 1402

3. بررسی فعالیت الکتریکی عضلات سنگنوردان در استارت سرعت

سمیه عسکری حسینی (نویسنده مسئول)، مهدی خالقی، علی عباسی

چکیده: صعودهای سرعت طی کردن مسیر 15 متری در کوتاهترین زمان می‌باشد و با شناخت عضلات درگیر در استارت افراد نخبه، می‌توان به بهبود رکورد ورزشکاران کمک نمود. لذا هدف از این پژوهش بررسی فعالیت‌های عضلات درگیر در استارت سرعت در بین سنگنوردان نخبه و تمرین کرده می‌باشد. این پژوهش‌های توصیفی – مقایسه‌ای است که به صورت میدانی انجام شد، برای این منظور 10 نفر از اعضای تیم ملی که 5 نفر از آن‌ها در رشته سرعت و 5 نفر در دیگر رشته‌های صعودهای ورزشی فعالیت می‌کردند، انتخاب شدند. هرکدام حداقل 2 بار حرکت استارت را تکرار کردند و فعالیت الکتریکی عضلات با استفاده از دستگاه الکترومیوگرافی نورکسون که به دستگاه مایوموشن و دوربین فیلم برداری سینک شده بود، مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به نتایج این پژوهش، تفاوت معناداری بین این دو گروه دیده نشد. با این حال فعالیت الکتریکی در عضلات دوقلو و راست رانی از دیگر عضلات در افراد نخبه بالاتر بود. در افراد تمرین کرده عضلات اندام فوقانی فعالیت بالاتری را نشان دادند. بنابراین به نظر می‌رسد اگر مربیان عضلات اندام تحتانی به خصوص عضلات راست رانی و دوقلو را در افراد مبتدی تقویت کنند می‌توان استارت بهتری و در نهایت رکورد هایی بالاتری را انتظار داشته باشند.

واژگان کلیدی: صعود سرعت، استارت، الکترومیوگرافی، سنگنوردی.

سمیه عسکری حسینی (دانشجوی دکتری بیومکانیک ورزشی ،دانشگاه خوارزمی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، تهران، ایران)
مهدی خالقی (دانشیار، گروه بیومکانیک ورزشی، دانشکدۀ تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران)
علی عباسی (دانشیار، گروه بیومکانیک ورزشی، دانشکدۀ تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران)

دریافت فایل کامل مقاله

گرد آورنده
سمیه عسکری حسینیمهدی خالقیعلی عباسی

فصلنامه علمی تربیت بدنی و علوم ورزشی

فصلنامه علمی «تربیت بدنی و علوم ورزشی»، با مجوز پروانه انتشار رسمی به شماره 91609 مورخ 1400/12/18 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتشر مي‌شود. این مجله با همکاری علمی اساتید برجسته دانشگاه‌های کشور به انتشار مقالات علمی در زمینه پژوهش در رشته‌های مختلف تربیت بدنی و علوم ورزشی می‌پردازد. هدف این مجله، توسعه، تعمیق نگرش‌ها و پژوهش‌های مرتبط با محورهای مجله، ارائه و اشاعه آنها به مخاطبان است.
دکمه بازگشت به بالا