سال اول - 1401شماره اول - بهار 1401

1. بررسی و مقایسه مهارت تمرکز و کنترل حالات روانی مردان ورزشکار حرفه‌ای شنا و واترپلو

سید ولی موسوی مقتدا، مجید کرامتی مقدم (نویسنده مسئول)

چکیده: پژوهش حاضر به مقایسه مهارت تمرکز و کنترل حالات روانی بازیکنان حرفه‌ای شنا و واترپلو پرداخته است. این پژوهش از نوع پژوهش‌های توصیفی – مقایسه‌ای بوده که به روش پیمایشی و میدانی انجام شده است. جامعه این پژوهش با توجه به نوع و ماهیت پژوهش و ملاک‌های ورودی، بازیکنان شنا و واترپلوی حاضر در لیگ برتر کشور بودند. نمونه و جامعه برابر تعداد 60 نفر از ورزشکاران شرکت کننده در لیگ باشگاه‌های کشور به صورت هدفمند انتخاب و در دوگروه شناگران (30 نفر) و بازیکنان واترپلو (30 نفر) قرار گرفتند. ابزار مورد استفاده، پرسشنامه ارزیابی مهارت‌های روانی SASI (انستیتوی ورزشی استرالیا جنوبی) 60 سوالی بوده است. در تجزیه تحلیل داده‌ها در بخش آمار توصیفی از جداول و نمودارهای توصیفی برای بیان ویژگی‌های دموگرافیک و توصیفی پژوهش استفاده شد و در بخش آمار استنباطی از آزمون‌های کولموگروف اسمیرنف جهت بررسی طبیعی بودن توزیع داده‌ها، استفاده شد، سپس از آزمون t دو گروه مستقل برای مقایسه تفاوت متغیرها در دوگروه استفاده گردید. یافته‌ها نشان داد که بین مهارت تمرکز و کنترل حالات روانی ورزشکار حرفه‌ای شنا و واترپلو تفاوت معناداری وجود نداشت.

کلمات کلیدی: تمرکز، کنترل حالات روانی، بازیکنان حرفه‌ای، شنا، واترپلو

سید ولی موسوی مقتدا (کارشناس ارشد روانشناسی ورزشی، دانشگاه آزاد واحد کرج)

مجید کرامتی مقدم (دکتری مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد واحد بروجرد)


دریافت فایل کامل مقاله

گرد آورنده
سید ولی موسوی مقتدامجید کرامتی مقدم

فصلنامه علمی تربیت بدنی و علوم ورزشی

فصلنامه علمی «تربیت بدنی و علوم ورزشی»، با مجوز پروانه انتشار رسمی به شماره 91609 مورخ 1400/12/18 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتشر مي‌شود. این مجله با همکاری علمی اساتید برجسته دانشگاه‌های کشور به انتشار مقالات علمی در زمینه پژوهش در رشته‌های مختلف تربیت بدنی و علوم ورزشی می‌پردازد. هدف این مجله، توسعه، تعمیق نگرش‌ها و پژوهش‌های مرتبط با محورهای مجله، ارائه و اشاعه آنها به مخاطبان است.
دکمه بازگشت به بالا