سال اول - 1401شماره سوم – پاییز 1401

1. مقایسه و بررسی گرایش به ورزش، سرزندگی تحصیلی و بهزیستی ذهنی در دانشجویان عادی و نخبه

رحمان کلانتری (نویسنده مسئول)، مریم کلانتری

چکیده: پژوهش حاضر با هدف مقایسه و بررسی گرایش به ورزش، سرزندگی تحصیلی و بهزیستی ذهنی در دانشجویان عادی و نخبه انجام گرفت. روش پژوهش حاضر توصیفی – تحلیلی است که درباره نمونه‌ای 60 نفری از دانشجویان (30 نفر دانشجوی نخبه و 30 نفر دانشجوی عادی) دانشگاه لرستان در سال تحصیلی 99-98 انجام شد که با روش نمونه‌گیری تصادفی در دسترس انتخاب شدند. برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه‌های گرایش به ورزش زرندیه (1383)، سرزندگی تحصیلی دهقانی‌زاده و حسین‌چاری (1396) و بهزیستی ذهنی کیرز و ماکیرامو (2003) استفاده شد. داده‌های جمع‌آوری شده با استفاده از آزمون ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون چندگانه به روش گام‌به‌گام و تی گروه‌های مستقل تجزیه و تحلیل شدند. نتایج این پژوهش نشان داد بین گرایش به ورزش، سرزندگی تحصیلی و بهزیستی ذهنی در میان دانشجویان نخبه و عادی تفاوت معناداری وجود دارد. نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون چندگانه به روش گام‌به‌گام نیز نشان داد متغیرهای گرایش به ورزش و سرزندگی تحصیلی با هم 25 درصد از واریانس بهزیستی ذهنی را پیش‌بینی می‌کنند. با توجه به نتایج پژوهش حاضر، ضروری به نظر می‌رسد با تدوین، برنامه‌ریزی و ارائه خط‌مشی مناسب، زمینه لازم برای بهبود و ارتقای بهزیستی ذهنی دانشجویان به‌ویژه دانشجویان نخبه فراهم شود.

کلیدواژه‌ها: گرایش به ورزش، سرزندگی تحصیلی، بهزیستی ذهنی، دانشجویان، نخبه.

رحمان کلانتری (معاون بنیاد ملی نخبگان استان لرستان، خرم­‌آباد، ایران)
مریم کلانتری (کارشناسی ارشد جغرافیا، خرم‌­آباد، ایران)

دریافت فایل کامل مقاله

گرد آورنده
رحمان کلانتریمریم کلانتری

فصلنامه علمی تربیت بدنی و علوم ورزشی

فصلنامه علمی «تربیت بدنی و علوم ورزشی»، با مجوز پروانه انتشار رسمی به شماره 91609 مورخ 1400/12/18 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتشر مي‌شود. این مجله با همکاری علمی اساتید برجسته دانشگاه‌های کشور به انتشار مقالات علمی در زمینه پژوهش در رشته‌های مختلف تربیت بدنی و علوم ورزشی می‌پردازد. هدف این مجله، توسعه، تعمیق نگرش‌ها و پژوهش‌های مرتبط با محورهای مجله، ارائه و اشاعه آنها به مخاطبان است.
دکمه بازگشت به بالا