سال اول - 1401شماره سوم – پاییز 1401

3. شناسایی شاخص‌های موثر بر بهره‌وری فعالیت‌های فرهنگی در سازمان‌های ورزشی شهر اصفهان

مهدی شاکری، نرگس عطریان (نویسنده مسئول)

چکیده: پژوهش حاضر با هدف شناسایی شاخص‌های موثربر بهره‌وری فعالیت‌های فرهنگی در سازمان‌های ورزشی شهر اصفهان انجام گردید. روش این پژوهش بنیادی بصورت اکتشافی بود که به روش کیفی و کمی انجام شد. جامعه آماری تحقیق در بخش کیفی، افراد نخبه و دارای تجربيات فرهنگی در سازمان‌های ورزشی و در بخش کمی کلیه کارکنان سازمان‌های ورزشی شهر اصفهان به تعداد 750 نفر بودند. حجم نمونه آماری در بخش کیفی بصورت گلوله برفی و در بخش کمی با استفاده از فرمول کرجسی و مورگان 256 نفر به دست آمد. ابزار اندازه‌گیری در این تحقیق مصاحبه و پرسشنامه پژوهشگر ساخته بود. پس از انجام یک مطالعه مقدماتی و تعیین واریانس سؤالات؛ از طریق ضریب آلفای کرونباخ، ضریب پایایی پرسشنامه 0/94 به دست آمد. برای تجزیه و تحلیل یافته‌های این تحقیق از آزمون‌های t، معادلات ساختاری و فریدمن استفاده گردید. نتایج تحقیق نشان داد که مؤلفه‌های پژوهش شامل: دینداری، کارایی رهبری، سیاست‌گذاری ورزشی، زندگی فرهنگی ورزشی، کارایی مدیریتی، کارایی مشارکتی، کارایی فنی و کارایی اجتماعی می‌باشد. در نهایت بهتر است که مجموعه‌ای از خط مشی‌ها، سیاستگذاری‌ها و اقدامات دولت، نهادهای عمومی و غیردولتی در راستای ایجاد عادت به ورزش در بین شهروندان و نیز تلاش برای تغییر در نگرش‌ها، ارزش‌ها و هنجارهای جمع و یا گروهی از افراد در محیط ورزشی برای رفتار متناسب با هنجارهای فرهنگ عمومی و همچنین بهره‌گیری از ورزش در راستای تأثیر بر فرهنگ عمومی و حل مسائل فرهنگی و اجتماعی انجام شود.

واژگان کلیدی: بهره‌وری، فعالیت‌های فرهنگی، سازمان‌های ورزشی.

مهدی شاکری (کارشناس ارشد برنامه‌ریزی فرهنگی، واحد شاهین شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهین شهر، ایران)
نرگس عطریان (دکتری مدیریت و برنامه‌ریزی فرهنگی، واحد شاهین شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهین شهر، ایران)

دریافت فایل کامل مقاله

گرد آورنده
مهدی شاکرینرگس عطریان

فصلنامه علمی تربیت بدنی و علوم ورزشی

فصلنامه علمی «تربیت بدنی و علوم ورزشی»، با مجوز پروانه انتشار رسمی به شماره 91609 مورخ 1400/12/18 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتشر مي‌شود. این مجله با همکاری علمی اساتید برجسته دانشگاه‌های کشور به انتشار مقالات علمی در زمینه پژوهش در رشته‌های مختلف تربیت بدنی و علوم ورزشی می‌پردازد. هدف این مجله، توسعه، تعمیق نگرش‌ها و پژوهش‌های مرتبط با محورهای مجله، ارائه و اشاعه آنها به مخاطبان است.
دکمه بازگشت به بالا