سال دوم - 1402شماره سوم - پاییز 1402

5. مقایسه تأثیر تمرینات ثبات مرکزی و کشش مکانیکی ستون فقرات بر عملکرد حرکتی درد ناشی از فتق دیسک

زینب شمسی (نویسنده مسئول)، آذر آقایاری، سمیه مومنی

چکیده:  هدف از تحقیق حاضر مقایسه تأثیر دو نوع تمرینات ثبات مرکزی محقق ساخته با تمرینات کشش مکانیکی ستون فقرات بر درد و عملکرد حرکتی زنان مبتلابه کمردرد مزمن ناشی از فتق دیسک شهر ایلام بود. آزمودنی ها شامل 60 نفر از زنان 40 تا 50 ساله مبتلا به فتق دیسک کمر بود که به‌صورت تصادفی در چهار گروه 15 نفری شامل گروه کنترل، ثبات مرکزی، کشش مکانیکی و ترکیبی تقسیم‌ شدند. میزان درد با استفاده از پرسشنامه مقياس ديداری درد (VAS) و عملکرد حرکتی با استفاده از آزمون پلانک ارزیابی شد. از آزمون تحلیل کوواریانس برای بررسی متغیرهای تحقیق استفاده شد. نتایج: نتایج این پژوهش نشان داد که هرسه پروتکل بر درد و عملکرد حرکتی بیماران تأثیر معنی‌داری دارند (0.001 = P). همچنین بین اثر تمرینات ثبات مرکزی، کشش مکانیکی ستون فقرات و ترکیب ثبات مرکزی و کشش مکانیکی بر درد تفاوت معنی‌داری وجود دارد (0.001 = P). با توجه به نتایج تحقیق حاضر توصیه می‌شود که علاوه بر تمرینات ثبات مرکزی از کشش مکانیکی ستون فقرات نیز برای افزایش اثربخشی بر کاهش درد و بهبود عملکرد در کمردرد مزمن استفاده شود.

واژگان کلیدی: ثبات مرکزی، کشش مکانیکی، فتق دیسک، کمردرد مزمن

زینب شمسی (کارشناسی ارشد، آسيب شناسي و حركات اصلاحي، دانشگاه پیام نور، مرکز تهران جنوب، ايران)
آذر آقایاری (دانشیار آسیب شناسی و حرکات اصلاحی، گروه علوم ورزشي، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران)
سمیه مومنی (استادیار آسیب شناسی و حرکات اصلاحی ، گروه علوم ورزشي، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران)

دریافت فایل کامل مقاله

گرد آورنده
زینب شمسیآذر آقایاریسمیه مومنی

فصلنامه علمی تربیت بدنی و علوم ورزشی

فصلنامه علمی «تربیت بدنی و علوم ورزشی»، با مجوز پروانه انتشار رسمی به شماره 91609 مورخ 1400/12/18 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتشر مي‌شود. این مجله با همکاری علمی اساتید برجسته دانشگاه‌های کشور به انتشار مقالات علمی در زمینه پژوهش در رشته‌های مختلف تربیت بدنی و علوم ورزشی می‌پردازد. هدف این مجله، توسعه، تعمیق نگرش‌ها و پژوهش‌های مرتبط با محورهای مجله، ارائه و اشاعه آنها به مخاطبان است.
دکمه بازگشت به بالا