سال دوم - 1402شماره سوم - پاییز 1402

1. تاثير تمرين هوازی – بی هوازی همزمان بر ظرفيت كار جسمانی دختران هندبالیست

غلامرضا شریفی، علیرضا بابایی مزرعه نو (نویسنده مسئول)، زهرا رضایی

چکیده: ظرفيت كار جسمانی فرد تا اندازه‌ای به توانايي او در گرفتن، انتقال و توزيع اكسيژن در عضلات فعال بستگی دارد كه نشان دهنده استقامت قلبی – تنفسی است. لذا این مطالعه به منظور تأثیر تمرين هوازي – بی‌هوازی همزمان بر ظرفيت كار جسماني دختران هندبالیست اجرا گردید. در یک مطالعه نیمه‌تجربی، ظرفيت كار جسمانی ۳۰ نفر از دختران هندبالیست استان اصفهان با دامنه سنی 16.2 ± 15.2 قبل و بعد از ۸ هفته تمرینات هوازی – بی هوازی اندازه گیری شد. نتايج بدست آمده با استفاده از نرم افزار spss18 تحلیل شده است. میانگین و انحراف معیار ظرفیت کار جسمانی گروه تجربی و گروه کنترل قبل از تمرین به‌ترتیب 0.440 ± 2.13 و 0.211 ± 1.98 و ظرفیت کار جسمانی گروه تجربی و گروه کنترل بعد از تمرین به‌ترتیب 0.486 ± 2.32 و 0.222 ± 2.02 بود. لذا ظرفيت كار جسمانی گروه تجربی پس از هشت هفته تمرين هوازی -بی هوازی همزمان به طور معنی داری افزايش یافت (0.05 p). نتایج نشان داد تمرينات هوازی -بی هوازی همزمان بر روي ظرفيت كار جسماني دختران هندبالیست تاثیر معناداری دارد.

واژگان کلیدی: تمرين هوازی – بی‌هوازی ، ظرفيت كار، دختران هندبالیست.

غلامرضا شریفی (استادیار گروه علوم ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان، اصفهان، ایران)
علیرضا بابایی مزرعه نو (دکتری فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان، اصفهان، ایران)
زهرا رضایی (کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان، اصفهان، ایران)

دریافت فایل کامل مقاله

گرد آورنده
غلامرضا شریفیعلیرضا بابایی مزرعه نوزهرا رضایی

فصلنامه علمی تربیت بدنی و علوم ورزشی

فصلنامه علمی «تربیت بدنی و علوم ورزشی»، با مجوز پروانه انتشار رسمی به شماره 91609 مورخ 1400/12/18 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتشر مي‌شود. این مجله با همکاری علمی اساتید برجسته دانشگاه‌های کشور به انتشار مقالات علمی در زمینه پژوهش در رشته‌های مختلف تربیت بدنی و علوم ورزشی می‌پردازد. هدف این مجله، توسعه، تعمیق نگرش‌ها و پژوهش‌های مرتبط با محورهای مجله، ارائه و اشاعه آنها به مخاطبان است.
دکمه بازگشت به بالا