سال سوم 1403شماره اول - بهار 1403

1. تاثیر هشت هفته تمرینات مقاومتی با دو شدت بیشینه و زیر بیشینه بر میزان فشار خون استراحت مردان

روح اله رنجبر، صادق کریمی پور (نویسنده مسئول)

چکیده: پژوهش حاضر به بررسی تاثیر تمرینات مقاومتی بر فشار خون استراحت مردان پرداخته است. این پژوهش یک بررسی تحلیلی و میدانی از نوع نیمه تجربی بوده که بصورت پیش آزمون و پس آزمون انجام شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل مردان ساکن شهرستان شوش دانیال می‌باشد که پس از ارزیابی های اولیه، تعداد 20 مرد سالم بصورت داوطلبانه انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه 10 نفره قرار گرفتند (گروه تمرینات بیشینه 10 نفر، گروه تمرینات زیر بیشینه 10 نفر). هر دو گروه تمرینات مقاومتی خود را بصورت هفتگی، پنج جلسه در هفته، هر جلسه به مدت تقریبی 60 دقیقه و به مدت هشت هفته انجام دادند. گروه زیر بیشینه تمرینات را با شدت های 50 تا 70 درصد یک تکرار بیشینه و گروه بیشینه تمرینات را با شدت‌های 70تا 90 درصد یک تکرار بیشینه انجام دادند. یک هفته قبل از شروع تمرینات اندازه گیری فشارخون استراحت انجام شد و فشار خون سیستولیک، دیاستولیک و فشار متوسط شریانی استراحت اندازه گیری شد و همچنین 48 ساعت بعد از اتمام تمرینات مقاومتی، مجددا فشار خون استراحت آزمودنی‌ها اندازه گیری شد. در مقایسه بین گروهی در رابطه با فشار خون سیستولیک تفاوت معنادار بود و کاهش معناداری در گروه زیر بیشینه نسبت به گروه بیشینه مشاهده گردید (0.05>P) ولی در رابطه با فشارخون دیاستولیک تفاوتی بین دوگروه تمرین مشاهده نشد و اختلاف معنادار نبود (0.05<P). همچنین تفاوت معنی داری بين اثر گذاري تمرینات مقاومتی گروه بیشینه و زیر بیشینه بر فشار خون متوسط مشاهد شد (0.05>P). تمرینات مقاومتی زیر بیشینه باعث کاهش فشار سیستولیک و فشار متوسط شریانی استراحت مردان می‌شود ولی تاثیری بر فشار دیاستولیک استراحت ندارد. از طرفی تمرینات مقاومتی بیشینه تاثیری بر فشار سیستولیک، فشار دیاستولیک و فشار متوسط شریانی استراحت مردان ندارد.

واژگان کلیدی: تمرینات مقاومتی، فشار خون سیستولیک، فشار خون دیاستولیک، فشار متوسط شریانی

روح اله رنجبر  (دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه شهید چمران اهواز ، اهواز ، ایران)
صادق کریمی پور (کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی دانشگاه شهید چمران اهواز ، اهواز ، ایران)

دریافت فایل کامل مقاله

گرد آورنده
روح اله رنجبرصادق کریمی پور

فصلنامه علمی تربیت بدنی و علوم ورزشی

فصلنامه علمی «تربیت بدنی و علوم ورزشی»، با مجوز پروانه انتشار رسمی به شماره 91609 مورخ 1400/12/18 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتشر مي‌شود. این مجله با همکاری علمی اساتید برجسته دانشگاه‌های کشور به انتشار مقالات علمی در زمینه پژوهش در رشته‌های مختلف تربیت بدنی و علوم ورزشی می‌پردازد. هدف این مجله، توسعه، تعمیق نگرش‌ها و پژوهش‌های مرتبط با محورهای مجله، ارائه و اشاعه آنها به مخاطبان است.
دکمه بازگشت به بالا