سال دوم - 1402شماره سوم - پاییز 1402

6. تاثیر درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) بر سرسختی روانی و نشاط ذهنی در نوجوانان ورزشکار آسیب دیده ورزشی

مجید کرامتی مقدم، لیلا حیدریانی (نویسنده مسئول)

چکیده: پژوهش حاضر با هدف تأثیر درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر سرسختی روانی و نشاط ذهنی در نوجوانان ورزشکار آسیب دیده ورزشی انجام گرفت. طرح تحقیق نیمه‌آزمایشی و از نوع طرح پیش‌آزمون – پس‌آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری مطالعه حاضر، کلیه نوجوانان ورزشکار آسیب‌دیده ورزشی در تیم‌های ملی، لیگ و باشگاهی و مسابقات کشوری در سال 1400 در سطح شهر خرم‌آباد تشکیل دادند که از میان آن‌ها، 30 نفر به‌ صورت دردسترس انتخاب شدند و در دو گروه ۱۵ نفری (گروه آزمایش و گروه گواه) با گمارش تصادفی جایگزین شدند. سپس در پیش‌آزمون، همه آزمودنی‌ها پرسش‌نامه‌های سرسختی روانی و نشاط ذهنی را تکمیل کردند. در مرحله بعد، گروه آزمایش 8 جلسه 90 دقیقه‌ای (هفته‌ای دوبار) مداخله دریافت کرد و گروه گواه هیچ مداخله‌ای دریافت نکرد. داده‌های به‌دست‌ آمده با استفاده از روش تحلیل کوواریانس چندمتغیره و نرم‌افزار Spss نسخه 22 تحلیل شدند. نتایج پژوهش حاصل از پس‌آزمون از هر دوگروه نشان داد، نمرات سرسختی روانی و نشاط ذهنی گروه آزمایش در پس‌آزمون نسبت به پیش‌آزمون به‌طور معناداری بالاتر بود، بنابراین درمان مبتنی‌بر پذیرش و تعهد، بر بهبود سرسختی روانی و نشاط ذهنی نوجوانان آسیب دیده ورزشکار مؤثر بوده است.

واژگان کلیدی: درمان اکت، سرسختی روانی، نشاط ذهنی، نوجوانان، ورزشکار

مجید کرامتی مقدم (دکتری مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد واحد بروجرد، بروجرد، ایران)
لیلا حیدریانی (دکتری روانشناسی تربیتی، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران)

دریافت فایل کامل مقاله

گرد آورنده
مجید کرامتی مقدملیلا حیدریانی

فصلنامه علمی تربیت بدنی و علوم ورزشی

فصلنامه علمی «تربیت بدنی و علوم ورزشی»، با مجوز پروانه انتشار رسمی به شماره 91609 مورخ 1400/12/18 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتشر مي‌شود. این مجله با همکاری علمی اساتید برجسته دانشگاه‌های کشور به انتشار مقالات علمی در زمینه پژوهش در رشته‌های مختلف تربیت بدنی و علوم ورزشی می‌پردازد. هدف این مجله، توسعه، تعمیق نگرش‌ها و پژوهش‌های مرتبط با محورهای مجله، ارائه و اشاعه آنها به مخاطبان است.
دکمه بازگشت به بالا