سال دوم - 1402شماره دوم - تابستان 1402

9. تاثیر همزمان تمرین مقاومتی و مصرف پودر گانودرما بر سطوح سرمی آنزیم‌های آلانین آمینو ترانسفرازو آسپارتات امینوترانسفراز مردان مبتلا به کبد چرب غیر الکلی

بختیار حسنی (نویسنده مسئول)، محمدرضا ذولفقاری

چکیده: کبد چرب، يکی از بیماری های در حال افزايش است. تغذيه سالم و ورزش همراه با مصرف پودر گانودرما ، برای بیماران مبتلا به کبد چرب به دلیل اثرات محافظتی مورد توجه قرار گرفته است. با هدف از مطالعه حاضر بررسی تجویز توام تمرين مقاومتی ومصرف پودر گانودرما، بر روی سطوح سرمی آنزيم‌های آلانین آمینوترانسفراز و آسپارتات آمینوترانسفراز مردان مبتلا به کبد چرب می‌باشد. اين مطالعه نیمه تجربی بر روی 30 مرد مبتلا به کبد چرب در شهرستان مهاباد انجام شد. افراد به طور تصادفی به سه گروه تمرين + مکمل، تمرين + دارونما و مکمل تقسیم شدند. گروه‌های تمرين به اجرای برنامه تمرين مقاومتی تواتر 3 جلسه در هفته و به مدت 8 هفته با شدت 50 الی 70 درصد به صورت افزایشی در زمان 50 الی 65 دقیقه پرداختند.
تجویز پودر گانودرما روزانه (5 میلی گرم (یک قاشق غذا خوری صبح ناشتا به مدت 8 هفته تجویز شد که برای جلوگیری از حساسیت از روزانه 1 گرم از دوز کم شروع ‌ شد تجزیه و تحلیل داده با نرم افزار spss انجام شد. در ابتدا توزیع داده‌ها و همگن واریانس‌ها با استفاده از آزمون‌های آماری شاپیرو_ویلک و لون مورد بررسی قرار گرفت و پس از اطمینان از توزیع طبیعی داده‌ها، آزمون‌های آماری پارامتریک برای بررسی تغییرات استفاده شد. باتوجه به معنی داری آزمون تحلیل واریانس، آزمون تعقیبی LSD برای تعیین تفاوت مورد استفاده قرار گرفت. میزان P کمتر یا مساوی 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد
8 هفته تمرین مقاومتی باعث کاهش سطوح سرمی آنزیم های آلانین آمینوترانسفراز و اسپارتات آمینو ترانسفراز در بیماران مبتلا به کبد چرب غیر الکی می‌شود علاوه براین مکمل گانودرما به تنهایی برروی AST، اثر دارد.

واژگان کلیدی: تمرين مقاومتی، گانودرما، کبد چرب، آسپارتات آمینوترانسفراز، آلانین آمینوترانسفراز

بختیار حسنی (کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی , گروه تربیت بدنی ,دانشگاه پیام نور مرکز مهاباد, ایران)
محمدرضا ذولفقاری (استادیار فیزیولوژی ورزشی؛ گروه تربیت بدنی ؛دانشکده تربیت بدنی وعلوم ورزش ؛ دانشگاه ارومیه؛ ایران)

دریافت فایل کامل مقاله

گرد آورنده
بختیار حسنیمحمدرضا ذولفقاری

فصلنامه علمی تربیت بدنی و علوم ورزشی

فصلنامه علمی «تربیت بدنی و علوم ورزشی»، با مجوز پروانه انتشار رسمی به شماره 91609 مورخ 1400/12/18 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتشر مي‌شود. این مجله با همکاری علمی اساتید برجسته دانشگاه‌های کشور به انتشار مقالات علمی در زمینه پژوهش در رشته‌های مختلف تربیت بدنی و علوم ورزشی می‌پردازد. هدف این مجله، توسعه، تعمیق نگرش‌ها و پژوهش‌های مرتبط با محورهای مجله، ارائه و اشاعه آنها به مخاطبان است.
دکمه بازگشت به بالا