اطلاعات نشریهتحریریه تخصصی

تحریریه بیومکانیک ورزشی

دبیر تخصصی بیومکانیک ورزشی

محمدرضا جهانی (دکتری بیومکانیک ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی)

mohamadreza693@gmail.com


عضو هیئت تحریریه بیومکانیک ورزشی

رسول فراست (دکتری بیومکانیک ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی)

rferasat11@gmail.com


عضو هیئت تحریریه بیومکانیک ورزشی

دکتر زهرا کریلی (گروه بیومکانیک ورزشی، معاون پژوهشی هسته فناوری بیومکانیک ورزشی تهران)

zahrakoreili@yahoo.com


عضو هیئت تحریریه بیومکانیک ورزشی

هانیه زهتاب اصغری (دکتری بیومکانیک ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی)

hanizehtabr@gmail.com


عضو هیئت تحریریه بیومکانیک ورزشی

حامد فدایی (دانشجوی دکتری تخصصی گروه بیومکانیک و آسیب شناسی ورزشی دانشگاه خوارزمی تهران، ایران)

hamed.fadaei1371@gmail.com

 

فصلنامه علمی تربیت بدنی و علوم ورزشی

فصلنامه علمی «تربیت بدنی و علوم ورزشی»، با مجوز پروانه انتشار رسمی به شماره 91609 مورخ 1400/12/18 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتشر مي‌شود. این مجله با همکاری علمی اساتید برجسته دانشگاه‌های کشور به انتشار مقالات علمی در زمینه پژوهش در رشته‌های مختلف تربیت بدنی و علوم ورزشی می‌پردازد. هدف این مجله، توسعه، تعمیق نگرش‌ها و پژوهش‌های مرتبط با محورهای مجله، ارائه و اشاعه آنها به مخاطبان است.
دکمه بازگشت به بالا