اطلاعات نشریهتحریریه تخصصی

تحریریه مدیریت ورزشی

دبیر تخصصی مدیریت ورزشی

دکتر محسن طیبی (مدیریت ورزشی دانشگاه اصفهان)

drtayebi2@gmail.com


عضو هیئت تحریریه مدیریت ورزشی

دکتر مهدی سلیمی (دانشیار گروه مدیریت ورزشی، دانشگاه اصفهان)

m.salimi@spr.ui.ac.ir


عضو هیئت تحریریه مدیریت ورزشی

دکتر حمید فروغی‌پور (استادیار گروه مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد)

foroghiborojerd@yahoo.com


عضو هیئت تحریریه مدیریت ورزشی

دکتر عظیم صلاحی کجور (استادیار گروه تربیت بدنی، دانشگاه مارلیک نوشهر)

azim.salahi@yahoo.com


عضو هیئت تحریریه مدیریت ورزشی

دکتر سیاوش خداپرست (استادیار گروه مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان)

S.khodaparast@gmail.com


عضو هیئت تحریریه مدیریت ورزشی

دکتر محمدحسین محسنی چلک (پژوهشگر پسادکتری مدیریت ورزشی)

mohamad65mohseni@gmail.com


عضو هیئت تحریریه مدیریت ورزشی

دکتر احسان اسدللهی (استادیار دانشگاه غیرانتفاعی سناباد گلبهار)

ehs.asadollahi.spr@iauctb.ac.ir

فصلنامه علمی تربیت بدنی و علوم ورزشی

فصلنامه علمی «تربیت بدنی و علوم ورزشی»، با مجوز پروانه انتشار رسمی به شماره 91609 مورخ 1400/12/18 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتشر مي‌شود. این مجله با همکاری علمی اساتید برجسته دانشگاه‌های کشور به انتشار مقالات علمی در زمینه پژوهش در رشته‌های مختلف تربیت بدنی و علوم ورزشی می‌پردازد. هدف این مجله، توسعه، تعمیق نگرش‌ها و پژوهش‌های مرتبط با محورهای مجله، ارائه و اشاعه آنها به مخاطبان است.
دکمه بازگشت به بالا