سال اول - 1401شماره دوم – تابستان 1401

1. تاثیر هشت هفته تمرینات تی آر ایکس بر عملکرد جسمانی بازیکنان نوجوان پسر بسکتبالیست

محمد خداوردی زاده (نویسنده مسئول)

چکیده: در این مطالعه تاثیر هشت هفته تمرینات تی آر ایکس بر عملکرد جسمانی بازیکنان نوجوان پسر بسکتبالیست مورد بررسی قرار گرفت. مطالعه حاضر از نوع نیمه تجربی با طرح پیش‌آزمون – پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش پسران بسکتبالیست شهر مشهد و نمونه‌ی آماری پسران بسکتبالیست باشگاه شهید بهشتی شهر مشهد با دامنه سنی 17-14 سال بودند که حداقل یک سال به صورت منظم تمرین بسکتبال داشتند. 30 نفر از آنها به صورت تصادفی انتخاب و در قالب دو گروه (15 نفر گروه آزمایش و 15 نفر گروه کنترل) به صورت تصادفی جایگزین شدند. گروه تجربی به مدت 8 هفته تمرینی، 3 جلسه در هفته به مدت 60-50 دقیقه زیر نظر مربی بین‌المللی تی آر ایکس به تمرین پرداختند. نتایج نشان داد که تمرینات تی آر ایکس بر قدرت بالا تنه، قدرت پایین تنه، چابکی و تعادل بازیکنان نوجوان پسر بسکتبالیست تاثیر معناداری دارد. بیشترین تاثیر ورزش تی آر ایکس بر روی قدرت بالا تنه و پایین تنه بود. بر اساس نتایج پژوهش حاضر چنین نتیجه گیری می‌شود که به منظور بهبود عملکرد جسمانی، تمرینات تی آر ایکس می‌تواند موثر واقع شود.

واژگان کلیدی: تمرینات تی آر ایکس ، عملکرد جسمانی ، نوجوان پسر بسکتبالیست.

محمد خداوردی زاده (گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه بین المللی امام رضا(ع)، مشهد، ایران)

دریافت فایل کامل مقاله

گرد آورنده
محمد خداوردی زاده

فصلنامه علمی تربیت بدنی و علوم ورزشی

فصلنامه علمی «تربیت بدنی و علوم ورزشی»، با مجوز پروانه انتشار رسمی به شماره 91609 مورخ 1400/12/18 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتشر مي‌شود. این مجله با همکاری علمی اساتید برجسته دانشگاه‌های کشور به انتشار مقالات علمی در زمینه پژوهش در رشته‌های مختلف تربیت بدنی و علوم ورزشی می‌پردازد. هدف این مجله، توسعه، تعمیق نگرش‌ها و پژوهش‌های مرتبط با محورهای مجله، ارائه و اشاعه آنها به مخاطبان است.
دکمه بازگشت به بالا