سال دوم - 1402شماره اول - بهار 1402

14. بررسی اثربخشی تمرینات منتخب بر مهارت های بنیادی و رشد اجتماعی دانش آموزان دختر مقطع ابتدایی

خدیجه رستمی مقدم (نویسنده مسئول)، مجید حضرتی، نجمه جانی

چکیده: هدف از انجام این تحقیق، بررسی اثربخشی تمرینات منتخب بر رشد حرکتی و اجتماعی کودکان بود. روش‌ها: تحقیق حاضر از نوع نیمه تجربی است که به صورت میدانی و با استفاده از گروه آزمایش و کنترل انجام گرفت. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه‌ی دانش‌آموزان پایه سوم مقطع ابتدایی شهر مشهد بود که از این میان تعداد 40 نفر به صورت تصادفی (خوشه‌ای مرحله‌ای) انتخاب و سپس به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش (20 نفر) و گروه کنترل (20 نفر) قرار گرفتند. سپس گروه آزمایش به مدت 8 هفته و هر هفته 3 جلسه و هر جلسه 45 دقیقه تمرینات منتخب را انجام دادند. از آزمون رشد حرکتی درشت (TGMD-2) اولریخ (2002) برای اندازه‌گیری مهارت های بنیادی و هم‌چنین از مقیاس رشد اجتماعی واینلند (1989) برای اندازه‌گیری رشد اجتماعی استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از t مستقل و وابسته در سطح معنی‌داری 0/05> p استفاده شد. یافته‌ها: نتایج به دست آمده از تحقیق نشان داد که بین دو گروه کنترل و آزمایش در رشد مهارت‌های جابجایی (8.433, p<0.001) و  مهارت‌های دستکاری (10.951 , p<0.001) و به طور کلی در رشد حرکتی (13.203 , p<0.001) تفاوت معنادار وجود دارد. هم‌چنین یافته‌ها نشان دادند که بین دو گروه کنترل و آزمایش در رشد اجتماعی (2.469 , p<0.022) تفاوت معنادار وجود دارد. نتیجه گیری: بر اساس یافته های حاضر می توان نتیجه گیری کرد که از تمرینات منتخب می‌توان به عنوان برنامه‌ای مناسب برای بهبود رشد حرکتی و اجتماعی دانش‌آموزان دختر دبستانی استفاده نمود.

واژگان کلیدی: تمرینات منتخب، مهارت‌های جابجایی، مهارت‌های دستکاری، رشد حرکتی، رشد اجتماعی

خدیجه رستمی مقدم (کارشناسی ارشد رشد حرکتی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران)
مجید حضرتی (کارشناسی ارشد رشد حرکتی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی تهران، ایران)
نجمه جانی (کارشناس ارشد روانشناسی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد تربت حیدریه، دانشگاه آزاد اسلامی، ایران)

دریافت فایل کامل مقاله

گرد آورنده
خدیجه رستمی مقدممجید حضرتینجمه جانی

فصلنامه علمی تربیت بدنی و علوم ورزشی

فصلنامه علمی «تربیت بدنی و علوم ورزشی»، با مجوز پروانه انتشار رسمی به شماره 91609 مورخ 1400/12/18 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتشر مي‌شود. این مجله با همکاری علمی اساتید برجسته دانشگاه‌های کشور به انتشار مقالات علمی در زمینه پژوهش در رشته‌های مختلف تربیت بدنی و علوم ورزشی می‌پردازد. هدف این مجله، توسعه، تعمیق نگرش‌ها و پژوهش‌های مرتبط با محورهای مجله، ارائه و اشاعه آنها به مخاطبان است.
دکمه بازگشت به بالا