سال اول - 1401شماره دوم – تابستان 1401

12. مقایسه تمرینات مقاومتی، با وزنه و باند الاستیک، بر برخی از فاکتورهای آمادگی جسمانی در دختران کمیته کار

رقیه اسماعیل پور (نویسنده مسئول)، طاهر افشارنژاد

چکیده: هدف از این تحقیق مقایسه سه نوع تمرین مقاومتی با وزنه و باند الاستیک، بر توان بی هوازی، سرعت حرکت اندام، زمان عکس‌العمل و استقامت در سرعت در دختران کمیته کار بود. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کلیه دختران کاراته‌کاهای قهرمانی کشوری و استانی مازندران در شهرستان بابل در سنین (13 سال به بالا) بخش کمیته تشکیل دادند. روش تحقيق در اين پژوهش، از نوع نيمه تجربی با پيش آزمون و پس آزمون بود. برنامه تمرینی که در این تحقیق به کار برده شد شامل یک‌سری تمرینات کاراته بود که به مدت ۸ هفته ۳ جلسه در هفته و هر جلسه یک ساعت اجرا شد. تجزیه و تحلیل داده‌های تحقیق با استفاده از آزمون کلموگروف – اسميرنوف و آزمون تحلیل کواریانس یکطرفه با نرم افزار SPSS انجام گردید. یافته‌ها نشان دادند که بین گروه‌های تحقیق در تغییرات حداکثر سرعت بر روی دوچرخه کارسنج، تغییرات سرعت ضربه زوکی و ماواشی، تغییرات اسقامت در سرعت ضربه زوکی و ماواشی و تغییرات کل زمان ضربه زوکی و ماواشی و تغییرات توان حداکثر و میانگین توان دختران کمیته کار گروه آزمایش و گروه کنترل تفاوت معناداری وجود دارد. ولی بین گروه‌های تحقیق در تغییرات استقامت در توان و تغییرات توده بدنی و تغییرات درصد چربی دختران کمیته کار گروه آزمایش و گروه کنترل تفاوت معناداری وجود ندارد. لذا انجام تمرینات مقاومتی با وزنه و باند الاستیک، عملکرد و کارایی دختران کمیته کار را ارتقا می‌دهد.

واژگان کلیدی: تمرین مقاومتی، باند الاستیک، توان بی هوازی، سرعت، استقامت.

رقیه اسماعیل پور (کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه شمال آمل، آمل، ایران)
طاهر افشارنژاد (استادیار فیزیولوژی ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه یزد، ایران)

دریافت فایل کامل مقاله

گرد آورنده
رقیه اسماعیل پورطاهر افشارنژاد

فصلنامه علمی تربیت بدنی و علوم ورزشی

فصلنامه علمی «تربیت بدنی و علوم ورزشی»، با مجوز پروانه انتشار رسمی به شماره 91609 مورخ 1400/12/18 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتشر مي‌شود. این مجله با همکاری علمی اساتید برجسته دانشگاه‌های کشور به انتشار مقالات علمی در زمینه پژوهش در رشته‌های مختلف تربیت بدنی و علوم ورزشی می‌پردازد. هدف این مجله، توسعه، تعمیق نگرش‌ها و پژوهش‌های مرتبط با محورهای مجله، ارائه و اشاعه آنها به مخاطبان است.
دکمه بازگشت به بالا