سال دوم - 1402شماره اول - بهار 1402

2. تاثیر 8 هفته تمرین طناب‌زنی بر شاخص‌های توان هوازی و ‌ترکیب بدنی دانش‌آموزان پسر ابتدایی غیر ورزشکار در دوران کرونا

صادق سلمانی، محمدباقر فرقانی اوزرودی (نویسنده مسئول)

چکیده: پژوهش حاضر با هدف مطالعه تاثیر یک دوره 8 هفته‌ای تمرینات طناب‌زنی بر شاخص‌های توان هوازی و ترکیب بدن دانش‌آموزان پسر ابتدایی پسر غیرورزشکار در دوران کرونا انجام شد. آزمودنی‌های تحقیق، 28 نفر از دانش‌آموزان پسر غیر ورزشکار بودند که داوطلبانه با محقق همکاری کردند. دانش‌آموزان پس از آشنایی کامل با چگونگی اجرای طرح پژوهش، به طور تصادفی به دو گروه 14 نفره کنترل و تمرین طناب‌زنی تقسیم شدند. قبل از انجام تمرین ‌اندازه گیری‌های قد، وزن و ضخامت چربی زیر پوستی 3 نقطه‌ای (سینه، شکم و ران)، انجام گرفت. سپس در یک جلسه، آزمون 540 متر قبل از شروع دوره تمرین اجرا شد. بعد از آشنایی آزمودنی‌ها با نحوه انجام کار، برنامه تمرینی طناب زنی به مدت 8 هفته شروع شد. هر هفته شامل دو جلسه تمرین به مدت 45 دقیقه بود که شامل10 دقیقه گرم کردن، 30 دقیقه تمرین اصلی و 5 دقیقه سرد کردن و هر جلسه هم به 2 قسمت تمرین 15 دقیقه‌ای با دوره استراحتی یک دقیقه‌ای بین آن‌ها و هر 15 دقیقه به 3 ست 5 دقیقه‌ای با 90 ثانیه تمرین و 30 ثانیه استراحت تقسیم شد. به منظور تجزیه و تحلیل آماری و مقایسه بین گروه‌ها از آزمون تی مستقل و مقایسات درون گروهی از آزمون تی همبسته و آنالیز واریانس با ‌اندازه‌های تکراری استفاده شد. یافته‌ها نشان داد که زمان دویدن آزمون 540 متر در دانش‌آموزان غیر ورزشکار پس از 8 هفته تمرین کاهش معناداری داشت. همچنین مشخص شد که درصد چربی بدن و توده خالص بدنی آزمودنی‌ها، پس از 8 هفته تمرین به ترتیب دچار کاهش و افزایش معناداری شد. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که احتمالاً تمرین طناب زنی می‌تواند به عنوان جایگزین مناسبی برای دویدن هوازی تناوبی در مدارس به کار گرفته شود.

واژگان کلیدی: طناب‌زنی، توان هوازی، دانش‌آموزان، پسر، غیر ورزشکار.

صادق سلمانی (کارشناس ارشد تربیت بدنی، گرایش فیزیولوژی ورزشی کاربردی، گروه تربیت بدنی، آموزش و پرورش، بابل، ایران)
محمدباقر فرقانی اوزرودی (کارشناس ارشد تربیت بدنی، گروه تربیت بدنی، آموزش و پرورش بابل، مازندران، ایران)

دریافت فایل کامل مقاله

 

گرد آورنده
صادق سلمانی محمدباقر فرقانی اوزرودی

فصلنامه علمی تربیت بدنی و علوم ورزشی

فصلنامه علمی «تربیت بدنی و علوم ورزشی»، با مجوز پروانه انتشار رسمی به شماره 91609 مورخ 1400/12/18 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتشر مي‌شود. این مجله با همکاری علمی اساتید برجسته دانشگاه‌های کشور به انتشار مقالات علمی در زمینه پژوهش در رشته‌های مختلف تربیت بدنی و علوم ورزشی می‌پردازد. هدف این مجله، توسعه، تعمیق نگرش‌ها و پژوهش‌های مرتبط با محورهای مجله، ارائه و اشاعه آنها به مخاطبان است.
دکمه بازگشت به بالا