سال دوم - 1402شماره دوم - تابستان 1402

2. تأثير 12 هفته حركات اصلاحی بر ناهنجاري كف پاي گود و چرخش داخلي پاشنه دانش آموزان مقطع ابتدايی

محمدقاسم یادگاری مطلق (نویسنده مسئول)، اعظم رضوانی‌نیا، مهدی بابایی، صیاد درگاهپور

چکیده: ناهنجاری کف پای گود در نتيجه افزايش قوسهای طولی پا رخ می‌دهد که سبب تغيير شکل طبيعی پا می‌شود. در اين عارضه بخش ميانی پا بطور غير طبيعی هنگام تحمل وزن روی زمين قرار نمی‌گيرد. با توجه به کاهش سطح تماس پا با زمين به‌هنگام تحمل وزن مثلا در وضعيت ايستادن يا راه رفتن، نيروی وزن بيشتر توسط نواحی پاشنه و قسمت قدامی پا تحمل می‌شود که می‌تواند سبب بروز درد و ضخيم شدگی پوست در اين نواحی شود. تحقيق حاضر در صدد است که تاثير يک دوره تمرينات اصلاحی را بر ناهنجاری کف پای گود ايديوپاتيک دانش آموزان پسر 10 تا 12 ساله بسنجد، از آنجايی که تمرينات اصلاحی پژوهش شامل تمرينات کششی و تمرينات قدرتی می‌باشد و انجام اين تمرينات نيز مستلزم تحرک و فعاليت بدنی است، بنابراين به نظر می‌رسد می‌توان از آن به عنوان يکی از روش‌ها برای اصلاح و بهبود وضعيت کف پای گود استفاده نمود، هدف کلی تحقيق حاضر تاثير 12 هفته تمرينات اصلاحی بر ناهنجاری کف پای گود و واروس پاشنه می‌باشد.

واژگان کلیدی: قوس‌های طولی، کف پای گود ايديوپاتيک، واروس پاشنه

محمدقاسم یادگاری مطلق (کارشناس ارشد حرکت اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی، گروه تربیت بدنی، واحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسلامی، بروجرد، ایران)
اعظم رضوانی نیا (کارشناس تربیت بدنی و علوم ورزشی، گروه تربیت بدنی، واحد خرم آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، خرم آباد ، ایران)
مهدی بابایی (کارشناس ارشد حرکت اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی، گروه تربیت بدنی، واحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسلامی، بروجرد، ایران)
صیاد درگاهپور (روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان لرستان)

دریافت فایل کامل مقاله

گرد آورنده
محمدقاسم یادگاری مطلقاعظم رضوانی‌نیامهدی باباییصیاد درگاهپور

فصلنامه علمی تربیت بدنی و علوم ورزشی

فصلنامه علمی «تربیت بدنی و علوم ورزشی»، با مجوز پروانه انتشار رسمی به شماره 91609 مورخ 1400/12/18 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتشر مي‌شود. این مجله با همکاری علمی اساتید برجسته دانشگاه‌های کشور به انتشار مقالات علمی در زمینه پژوهش در رشته‌های مختلف تربیت بدنی و علوم ورزشی می‌پردازد. هدف این مجله، توسعه، تعمیق نگرش‌ها و پژوهش‌های مرتبط با محورهای مجله، ارائه و اشاعه آنها به مخاطبان است.
دکمه بازگشت به بالا