سال اول - 1401شماره دوم – تابستان 1401

7. رابطه عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی با بهره‌وری مدیران باشگاه‌های ورزشی اردبیل

ایلان رحیمی، محمد پورپناهی کل تپه، مصطفی رشیدی نیا (نویسنده مسئول)

چکیده: هدف كلي اين پژوهش تعيين عدالت سازماني و رفتار شهروندي سازماني با بهره­وری از ديدگاه مدیران باشگاه­های ورزشی اردبیل بود. روش پژوهش، از نوع توصيفی _ همبستگی و به روش پیمایشی انجام شد. جامعه آماري شامل كليه‌­ی مدیران باشگاه­های ورزشی استان اردبیل بود كه شامل 198 باشگاه بوده، و براساس فرمول کوکران تعداد 130 مدیر به روش نمونه‌­گیري تصادفی انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده­‌ها، پرسشنامه­‌های استاندارد عدالت سازمانی نیهوف و مورمن (1993)، رفتار شهروندی سازمانی اورگان و کانوسکی (1989) و بهره‌­وری نیروی انسانی آجیو (2002) بود. جهت تجزیه و تحلیل داده‌­ها نیز از نرم‌­افزار SPSS استفاده گردید. این داده‌­ها در دو بخش آمار توصیفی و آمار استنباطی (استفاده از آزمون کولموگروف- اسمیرنوف، آزمون ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی) نشان داده شدند. نتایج پژوهش حاکی از آن است که بین عدالت سازمانی و ابعاد آن (توزیعی، رویه‌­ای، مراوده‌­ای) با بهره­‌وری مدیران رابطه معنی‌­داری وجود دارد. همچنین بین رفتار شهروندی سازمانی و ابعاد آن (نوع‌دوستی، وجدان، جوانمردی، رفتار مدنی و ادب و ملاحظه) با بهره­‌وری مدیران رابطه معنی‌­داری وجود دارد. همچنین 87% از تغییرات بهره­‌وری مدیران به وسیله­‌ی عدالت سازمانی و 74% نیز به وسیله‌­ی رفتار شهروندی سازمانی، تبیین شد. نتیجه­‌گیری می‌­شود مديران ادارات تربيت بدنی در نحوه برخورد با كاركنان انصاف را رعايت كنند تا ميزان بروز رفتارهای شهروندی، به ويژه فضيلت شهروندي را در كاركنان افزايش دهند.

واژگان کلیدی: عدالت سازمانی، رفتار شهروندی سازمانی، بهره‌­وری، مدیران باشگاه‌­های ورزشی.

ایلان رحیمی (کارشناس پرستاری، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران؛ کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، واحد آستارا، دانشگاه آزاد اسلامی آستارا، ایران)
محمد پورپناهی کل تپه (دکتری مدیریت ورزشی، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران)
مصطفی رشیدی نیا (کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی، دانشگاه گیلان، دبیر تربیت بدنی شهرستان دورود، لرستان، ایران)

دریافت فایل کامل مقاله

گرد آورنده
ایلان رحیمیمحمد پورپناهی کل تپهمصطفی رشیدی نیا

فصلنامه علمی تربیت بدنی و علوم ورزشی

فصلنامه علمی «تربیت بدنی و علوم ورزشی»، با مجوز پروانه انتشار رسمی به شماره 91609 مورخ 1400/12/18 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتشر مي‌شود. این مجله با همکاری علمی اساتید برجسته دانشگاه‌های کشور به انتشار مقالات علمی در زمینه پژوهش در رشته‌های مختلف تربیت بدنی و علوم ورزشی می‌پردازد. هدف این مجله، توسعه، تعمیق نگرش‌ها و پژوهش‌های مرتبط با محورهای مجله، ارائه و اشاعه آنها به مخاطبان است.
دکمه بازگشت به بالا