سال اول - 1401شماره دوم – تابستان 1401

4. بررسی رابطه اعتماد سازمانی با رضایت شغلی معلمان تربیت بدنی و ورزش

عظیم صلاحی کجور (نویسنده مسئول)، محمد حسین محسنی چلک

چکیده: هدف این پژوهش بررسی رابطه اعتماد سازمانی با رضایت شغلی معلمان تربیت بدنی و ورزش بود جامعه آماری شامل کلیه معلمان شاغل (رسمی) تربیت بدنی و ورزش در مدارس استان مازندران به تعداد 235 نفر بودند که با استفاده از جدول گرجسی و مورگان و روش نمونه گیري تصادفی تعداد 146 نفر به عنوان نمونه آماری از 22 شهرستان در دو مقطع راهنمایی و دبیرستان انتخاب شدند از فرم های اطلاعات شخصی، پرسشنامه رضایت مینه سوتا و مقیاس اعتماد سازمانی مدرسه به عنوان ابزار جمع آوری داده ها استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق از آزمون همبستگی و نرم افزار SPSS استفاده شد. یافته ها نشان دادند که بین اعتماد سازمانی و رضایت شغلی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. در نتیجه تحقیق پیش بینی شده است که عواملی مانند موقعیت مکانی فرد، عوامل روانی و محیطی، شرایط کاری و ارتباطات نقش فعالی در تعیین رابطه بین رضایت شغلی و اعتماد سازمانی دارد. با توجه به نتایج کسب شده، مدیران و مسئولان سازمان های آموزشی با برقرای، ایجاد و ارتقای اعتماد در سازمان ها می توانند رضایت کارکنان را بالا ببرند و موجبات موفقیت هر چه بیشتر سازمان را فراهم آورند.

واژگان کلیدی: تربیت بدنی، رضایت شغلی، اعتماد سازمانی.

عظیم صلاحی کجور (پژوهشگر پسا دکتری، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران)
محمد حسین محسنی چلک (دکتری مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد واحد آیت الله آملی، آمل، ایران)

دریافت فایل کامل مقاله

گرد آورنده
عظیم صلاحی کجورمحمد حسین محسنی چلک

فصلنامه علمی تربیت بدنی و علوم ورزشی

فصلنامه علمی «تربیت بدنی و علوم ورزشی»، با مجوز پروانه انتشار رسمی به شماره 91609 مورخ 1400/12/18 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتشر مي‌شود. این مجله با همکاری علمی اساتید برجسته دانشگاه‌های کشور به انتشار مقالات علمی در زمینه پژوهش در رشته‌های مختلف تربیت بدنی و علوم ورزشی می‌پردازد. هدف این مجله، توسعه، تعمیق نگرش‌ها و پژوهش‌های مرتبط با محورهای مجله، ارائه و اشاعه آنها به مخاطبان است.
دکمه بازگشت به بالا