سال اول - 1401شماره دوم – تابستان 1401

10. بررسی و مقایسه سواد روابط عمومی دانشجویان رسانه ورزشی با دیگر رشته‌های دانشگاهی (مطالعه موردی: دانشگاه پیام نور استان تهران)

هدی بزرگی (نویسنده مسئول)

چکیده: هدف از این پژوهش، بررسی و مقایسه سواد روابط عمومی دانشجویان رسانه ورزشی با دیگر رشته‌های دانشگاهی، دانشگاه پیام نور استان تهران بود. این تحقیق، با جمع‌آوری داده‌ها توسط پرسشنامه نشان داد که دانشجویان رسانه ورزشی بیشترین آگاهی را در این زمینه دارا بودند و با کسب آگاهی و دانش در این زمینه، دیگر دانشجویان می‌توانند مهارت سواد روابط عمومی را به سطح عالی برسانند. جامعه آماری 150 دانشجو ارشد و دکتری دانشگاه پیام نور ورودی‌های جدید در رشته رسانه ورزشی و دیگر رشته‌های دانشگاهی بود. نمونه تحقیق شامل  22 نفر از دانشجویان دانشگاه پیام نور استان تهران در مقطع ارشد و دکتری رسانه ورزشی با دیگر رشته‌ها که به صورت غیرتصادفی هدفمند انتخاب شدند. پژوهش به روش کمی انجام شد و ابزار جمع‌­آوری داده­‌ها پرسشنامه سواد روابط عمومی قاسمی و راسخ (1399) بود. روش تجزیه و تحلیل، پاسخ به 12 سوال و هر پاسخی امتیازی تعلق گرفته شده است و مجموع امتیازات کسب شده نمره نهایی دانشجو از پاسخ به پرسشنامه بوده است. در انتها به صورت میانگین ساده تفاوت ایجاد شده قابل رویت می‌باشد. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه نیز توسط چند تن از خبرگان به تائید رسیده است و پایایی پرسشنامه نیز با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ برآورد شده است که با توجه به اینکه ضریب آن بالاتر از 0.7 می‌باشد مورد تایید قرار گرفت. یافته­‌ها نشان داد که وضعیت روابط عمومی دانشجویان رسانه ورزشی در سطح مطلوب‌تری نسبت به دیگر رشته‌ها دارند. میانگین سواد روابط عمومی دانشجویان دیگر رشته‌ها در حد متوسط می‌باشد. یکی از عوامل مناسب برای بهتر بودن روابط ‌عمومی، میزان تحصیلات بالا و میزان مشارکت افراد در سازمان‌ها و و ارگان‌ها یا گروه‌های مختلف دانشجویی و تخصص داشتن در گرایش روابط عمومی می‌باشد.

واژگان کلیدی: روابط عمومی، دانشجویان، سواد ارتباطی، رسانه ورزشی

هدی بزرگی (کارشناس ارشد مدیریت ورزشی، دانشگاه پیام نور، تهران)

دریافت فایل کامل مقاله

گرد آورنده
هدی بزرگی

فصلنامه علمی تربیت بدنی و علوم ورزشی

فصلنامه علمی «تربیت بدنی و علوم ورزشی»، با مجوز پروانه انتشار رسمی به شماره 91609 مورخ 1400/12/18 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتشر مي‌شود. این مجله با همکاری علمی اساتید برجسته دانشگاه‌های کشور به انتشار مقالات علمی در زمینه پژوهش در رشته‌های مختلف تربیت بدنی و علوم ورزشی می‌پردازد. هدف این مجله، توسعه، تعمیق نگرش‌ها و پژوهش‌های مرتبط با محورهای مجله، ارائه و اشاعه آنها به مخاطبان است.
دکمه بازگشت به بالا