سال اول - 1401شماره سوم – پاییز 1401

4. رابطه سبک‌ رهبری توزیعی مدیران مدارس با میزان رضایت‌مندی دبیران تربیت بدنی

رضا رضائی (نویسنده مسئول)، فاطمه زمانی علویجه

چکیده: هدف از این پژوهش، تعیین رابطه سبک‌ رهبری توزیعی مدیران مدارس با میزان رضایت‌مندی دبیران تربیت‌بدنی بود. روش این پژوهش از نظر هدف کاربردی، از لحاظ استراتژی توصیفی و از ﻧﻮع ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ بود و به روش میدانی انجام شد. جامعه آماری تحقیق را کلیه دبیران تربیت‌بدنی شهرستان اسدآباد تشکیل دادند. نمونه آماری شامل 42 نفر بودند و با توجه به برابر بودن نمونه آماری با جامعه آماری، نمونه آماری به‌صورت تمام ‌شمار در نظر گرفته شد. ابزار گردآوری اطلاعات دو پرسشنامه سبک رهبری ایلمور (2000) و رضایت شغلی مینه سوتا (1967) بود که بین نمونه‌های آماری تقسیم شد. روایی پرسشنامه‌ها به تائید 9 نفر از اساتید مدیریت ورزشی رسیده و ثبات درونی و ثبات زمانی پرسشنامه‌ها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ تائید شد. برای تحلیل داده‌ها از نرم افزار SPSS نسخه 26 استفاده شد. براي تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش آمار توصیفی و استنباطی (جدول توزیع فراوانی، درصد فراوانی، میانگین، آزمون کولموگروف اسمیرنوف، ضریب همبستگی پیرسون در سطح معنی‌داری 0.05 ≤ p ، رگرسیون خطی ساده چند متغیره، آزمون F) استفاده شد. یافته‌های پژوهش نشان داد بین سبک‌ رهبری توزیعی و رضایت درونی، سبک‌ رهبری توزیعی و رضایت بیرونی و سبک‌ رهبری توزیعی و رضایت شغلی دبیران تربیتبدنی رابطه مثبت و معنی‌داری وجود دارد. بنابراین، باتوجه به نتایج کسب شده مدیران مدارس باید در انجام امور مدرسه به معلمان اعتماد و اختیار بیشتری بدهند تا موجب ایجاد رضایت معلمان شود.

واژگان کلیدی: سبک رهبری، توزیعی، مدیر، رضایتمندی، تربیت‌بدنی.

رضا رضائی (کارشناس ارشد مدیریت ورزشی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران، دبیر تربیت بدنی شهرستان اسدآباد، همدان، ایران)
فاطمه زمانی علویجه (کارشناس ارشد مدیریت ورزشی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران)

دریافت فایل کامل مقاله

گرد آورنده
رضا رضائیفاطمه زمانی علویجه

فصلنامه علمی تربیت بدنی و علوم ورزشی

فصلنامه علمی «تربیت بدنی و علوم ورزشی»، با مجوز پروانه انتشار رسمی به شماره 91609 مورخ 1400/12/18 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتشر مي‌شود. این مجله با همکاری علمی اساتید برجسته دانشگاه‌های کشور به انتشار مقالات علمی در زمینه پژوهش در رشته‌های مختلف تربیت بدنی و علوم ورزشی می‌پردازد. هدف این مجله، توسعه، تعمیق نگرش‌ها و پژوهش‌های مرتبط با محورهای مجله، ارائه و اشاعه آنها به مخاطبان است.
دکمه بازگشت به بالا