مقالات آماده انتشار

2. شناسایی تماتیکی شاخص‌های محتوایی در جذب افراد به اماکن ورزشی

شاهین کلانتری (نویسنده مسئول)

چکیده: از آنجا که محیط‌های ورزشی به عنوان مراکزی که مستقیماً با مردم در ارتباط‌اند، به منظور رشد و بقا نیازمند شناسایی و تقویت عوامل مؤثر در جذب مشتری هستند، بررسی و شناخت عواملی که به حضور افراد و جذب آنها به چنین مکانها منجر می‌شود، امری مهم در مدیریت ورزشی محسوب می‌شود. از این رو هدف مقاله حاضر شناسایی تماتیک شاخص‌های محتوایی در جذب افراد به اماکن ورزشی می‌باشد. روش مقاله حاضر به لحاظ هدف، توسعه‌ای؛ و از نظر روش انجام کيفی، که در آن از روش تحليل مضمون استفاده شد. جامعه آماری پژوهش خبرگان (کتب، مقالات، اسناد و منابع آگاه انسانی مشتمل بر خبرگان مدیران باشگاه‌های ورزشی و اعضای هیات علمی دانشگاه‌های علوم ورزشی و تربیت بدنی) هستند. روش نمونه‌گيری به‌صورت نظری، و ابزار تحقیق پروتکل مصاحبه با خبرگان تا رسيدن به اشباع نظری بود (16 مصاحبه). در مجموع 4 عامل محتوایی در 30 مؤلفه و 121 بُعد شناسایی شد. که با پیاده سازی مدل اشتراوس کوربین؛ شرایط علی عبارت شدند از؛ پاسخگویی فردی و حرفه‌ای، شرایط مداخله‌گر نیز شامل بافت و ساختار سازمانی است. علاوه بر این مديريت روابط در شرایط زمینه‌ای قرار گرفتند. عوامل بصیرت ارتباطی راهبردها شدند. پیامدهای حاصل،‌ افزایش جذب به اماکن ورزشی گردید. با توجه به یافته‌های پژوهش، به‌نظر می‌رسد توجه به عوامل فوق می‌تواند، موجب گسترش جذب افراد به اماکن ورزشی گردد.

واژگان کلیدی: جذب محتوایی، افراد، اماکن ورزشی.

شاهین کلانتری (دکترای روان‌شناسی ورزشی- گرایش رفتارهای حرکتی، دانشگاه آزاد واحد خوارسگان اصفهان، اصفهان، ایران)
گرد آورنده
شاهین کلانتری

فصلنامه علمی تربیت بدنی و علوم ورزشی

فصلنامه علمی «تربیت بدنی و علوم ورزشی»، با مجوز پروانه انتشار رسمی به شماره 91609 مورخ 1400/12/18 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتشر مي‌شود. این مجله با همکاری علمی اساتید برجسته دانشگاه‌های کشور به انتشار مقالات علمی در زمینه پژوهش در رشته‌های مختلف تربیت بدنی و علوم ورزشی می‌پردازد. هدف این مجله، توسعه، تعمیق نگرش‌ها و پژوهش‌های مرتبط با محورهای مجله، ارائه و اشاعه آنها به مخاطبان است.
دکمه بازگشت به بالا