سال اول - 1401شماره چهارم – زمستان 1401

1. ارتباط بین ضخامت چین پوستی نواحی مختلف بدن در دانشجویان پسر

علیرضا بابایی مزرعه نو (نویسنده مسئول)، سجاد مومنی پیری، ایمان ناظریان

چکیده: پایش میزان چربی بدن و کنترل آن، عاملی مهم در بررسی سلامت و کارایی افراد می‌باشد. این عامل در دانشجویان اهمیت ویژه‌اي می‌یابد چرا که تناسب جسمانی نقش کلیدي در عملکرد بهتر و سلامتی جسم و ذهن آنها دارد، لذا از اینرو مقاله حاضر با هدف ارتباط بین ضخامت چین‌پوستی نواحی مختلف بدن در دانشجویان پسر انجام گردید. در این مطالعه 120 دانشجوي پسر 19 تا 24 ساله دانشگاه اصفهان به شکل تصادفي انتخاب و با استفاده از کاليپر سکا با دقت 1/0 ضخامت چربي نقاط هشت گانه بدن آنها 3بار اندازه گيري و نتایج با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی نظیر ضریب همبستگي پیرسون با ورژن ۲۱ نرم افزار spss تحلیل شد. میانگین و انحراف معیار چربي زیرپوستی تحت‌کتفي (5/5±95/14)، چربي جلو‌بازو (9/2±13/6)، چربي پشت‌بازو (04/5±92/11)، چربي سينه‌اي (9/3±6/9)، چربي شکم (8/8±4/19)، چربي فوق‌خاصره‌اي (9/8±7/14)، چربي ران (7/6±5/16)،چربي ساق پا (6/5±4/11) بود، لذا بین ناحيه سينه‌اي به ترتيب با نواحي تحت‌کتفي و شکمي (82%) و (80%) و از طرفي ناحيه شکم همبستگي بالايي را با ناحيه فوق‌خاصره داشت (78%). همچنين ميان ناحيه پشت‌بازو با جلو‌بازو و ران (83%) و (84%) و ميان ناحيه ساق با ران همبستگي بالايي (85%) وجود دارد (p<0.01). نتايج اين مطالعه نشان مي‌دهند که در اندازه گيري با تعداد موضع کمتر مي‌توان نسبت به ارزيابي ترکيب‌بدني اقدام کرد.

واژگان کلیدی: چین پوستی، ترکیب بدن، کالیپر، دانشجویان.

علیرضا بابایی مزرعه نو (گروه فیزیولوژی ورزشی، آموزش و پرورش یزد، یزد، ایران)
سجاد مومنی پیری (استادیار مدیریت ورزشی، دانشکدة علوم ورزشی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران)
ایمان ناظریان (گروه تربیت بدنی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی دولت آباد، اصفهان، ایران)

دریافت فایل کامل مقاله

گرد آورنده
علیرضا بابایی مزرعه نوسجاد مومنی پیریایمان ناظریان

فصلنامه علمی تربیت بدنی و علوم ورزشی

فصلنامه علمی «تربیت بدنی و علوم ورزشی»، با مجوز پروانه انتشار رسمی به شماره 91609 مورخ 1400/12/18 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتشر مي‌شود. این مجله با همکاری علمی اساتید برجسته دانشگاه‌های کشور به انتشار مقالات علمی در زمینه پژوهش در رشته‌های مختلف تربیت بدنی و علوم ورزشی می‌پردازد. هدف این مجله، توسعه، تعمیق نگرش‌ها و پژوهش‌های مرتبط با محورهای مجله، ارائه و اشاعه آنها به مخاطبان است.
دکمه بازگشت به بالا