سال اول - 1401شماره چهارم – زمستان 1401

6. بررسی رابطه خودکارآمدی و عملکرد شغلی معلمان تربیت بدنی، با نقش میانجی اعتماد سازمانی

رضا خدادوست (نویسنده مسئول)، زهرا سادات میرزازاده، علی رشیدی

چکیده: این پژوهش به منظور بررسی ارتباط خودکارآمدی و عملکرد شغلی معلمان تربیت بدنی شهرستان تربت حیدریه با نقش میانجی اعتماد سازمانی انجام شد. مطالعه حاضر از نوع مطالعات توصیفی – همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش همه ی معلمان تربیت بدنی شهرستان تربت حیدریه بودند که تعداد آنها 85 نفر بود و برای نمونه گیری از روش کل شمار استفاده گردید، به این صورت که تمام معلمان به عنوان نمونه در نظر گرفته شدند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه خودکارآمدی شغلی ریگز و نایت (1994)، پرسشنامه اعتماد سازمانی در بیان کلارک و پاینه (2008) و پرسشنامه عملکرد شغلی پاترسون (2002) استفاده شد. داده ها در قالب آمار توصیفی (میانگین، انحراف معیار و جدول فراوانی) و آمار استنباطی (ضریب همبستگی و رگرسیون) با استفاده از نرم افزار SPSS در سطح خطای 0.05 تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها نشان داد که خودکارآمدی شغلی و عملکرد شغلی با ضریب رگرسیون 0.21، خودکارآمدی شغلی و اعتماد سازمانی با ضریب رگرسیونی 0.38 و اعتماد سازمانی و عملکرد شغلی با ضریب رگرسیونی 0.42 با هم رابطه مثبت و معناداری داشتند. بر اساس مدل مفهومی پژوهش اعتماد سازمانی می تواند بین خودکارآمدی و عملکرد شغلی به عنوان یک متغیر میانجی عمل کرده و این ارتباط را تسهیل کند.

واژگان کلیدی: خودکارآمدی شغلی، اعتماد سازمانی، عملکرد شغلی، معلمان تربیت بدنی

رضا خدادوست (کارشناسی ارشد، مدیریت ورزشی، دانشگاه بین المللی امام رضا (ع)، مشهد، ایران.)
زهرا سادات میرزازاده (استادیار، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه فردوسی ، مشهد، ایران)
علی رشیدی (دکترا، دانشگاه تهران، تربت حیدریه، ایران)

دریافت فایل کامل مقاله

گرد آورنده
رضا خدادوستزهرا سادات میرزازادهعلی رشیدی

فصلنامه علمی تربیت بدنی و علوم ورزشی

فصلنامه علمی «تربیت بدنی و علوم ورزشی»، با مجوز پروانه انتشار رسمی به شماره 91609 مورخ 1400/12/18 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتشر مي‌شود. این مجله با همکاری علمی اساتید برجسته دانشگاه‌های کشور به انتشار مقالات علمی در زمینه پژوهش در رشته‌های مختلف تربیت بدنی و علوم ورزشی می‌پردازد. هدف این مجله، توسعه، تعمیق نگرش‌ها و پژوهش‌های مرتبط با محورهای مجله، ارائه و اشاعه آنها به مخاطبان است.
دکمه بازگشت به بالا