مقالات آماده انتشار

4. بررسی تأثیر عوامل محرک و انگیزه ساز اجتماعی، فرهنگی و ورزشی در جذب بازماندگان از تحصیل (متوسطه اول) استان سیستان و بلوچستان

هادی اکبری، جواد نخزری خداخیر، منصوره شهرکی، مرتضی رضایی (نویسنده مسئول)، شهرزاد شهریاری

چکیده: این پژوهش با هدف بررسی تأثیر عوامل محرک و انگیزه ساز اجتماعی، فرهنگی و ورزشی در جذب بازماندگان از تحصیل (متوسطه اول) استان سیستان و بلوچستان انجام شده است. روش این پژوهش از نوع توصیفی و از نظر هدف کاربردی بود. جامعه آماری این پژوهش کلیه مدیران، معاونین و دبیران تربیت‌بدنی و پرورشی آموزش‌وپرورش استان سیستان و بلوچستان بود. نمونه آماری تحقیق 384 نفر بر اساس جدول مورگان بوده است که محقق برای دست‌یابی به نتایج کامل‌تر تعداد بیشتری پرسشنامه را به‌صورت خوشه‌ای دومرحله‌ای در میان جامعه توزیع نموده است که 420 پرسشنامه به محقق بازگردانده شده است. ابزار تحقیق پرسشنامه محقق ساخته بر اساس مبانی نظری تحقیق بوده است که روایی و پایایی آن مورد بررسی و تائید قرار گرفته است. برای تجزیه‌وتحلیل آماری از نرم‌افزار Spss نسخه 22 استفاده گردید. یافته‌های تحقیق بیانگر وجود رابطه معنادار (0.001 = P) بین عوامل شناسایی شده به عنوان جذب بازماندگان از تحصیل شامل عوامل فردی، اجماعی، فرهنگی، اقتصادی، روان‌شناختی و ورزشی و میانگین فرضی هر کدام از عوامل بوده است. نتایج تحقیق نشان داد که از نظر جامعه آماری تحقیق عوامل اقتصادی و ورزشی می‌تواند به‌صورت مثبت‌تری در جذب بازماندگان از تحصیل نقش ایفا کند.

واژگان کلیدی: بازمانده از تحصیل، عوامل محرک، آموزش‌وپرورش، سیستان و بلوچستان.

هادی اکبری (استادیار، گروه علوم ورزشی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه زابل. زابل ایران)
جواد نخزری خداخیر (استادیار، گروه علوم ورزشی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه زابل. زابل ایران)
منصوره شهرکی (استادیار، گروه علوم ورزشی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه زابل. زابل ایران)
مرتضی رضایی (دانشجوی دکترای مدیریت ورزشی، گروه علوم ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه مازندران. بابلسر)
شهرزاد شهریاری (دانش آموخته دکترای تاریخ اسلام از دانشگاه قم)
گرد آورنده
هادی اکبریجواد نخزری خداخیر منصوره شهرکیمرتضی رضاییشهرزاد شهریاری

فصلنامه علمی تربیت بدنی و علوم ورزشی

فصلنامه علمی «تربیت بدنی و علوم ورزشی»، با مجوز پروانه انتشار رسمی به شماره 91609 مورخ 1400/12/18 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتشر مي‌شود. این مجله با همکاری علمی اساتید برجسته دانشگاه‌های کشور به انتشار مقالات علمی در زمینه پژوهش در رشته‌های مختلف تربیت بدنی و علوم ورزشی می‌پردازد. هدف این مجله، توسعه، تعمیق نگرش‌ها و پژوهش‌های مرتبط با محورهای مجله، ارائه و اشاعه آنها به مخاطبان است.
دکمه بازگشت به بالا