سال اول - 1401شماره چهارم – زمستان 1401

4. تدوین مدل ارتباطی بین مدیریت تنوع با فرسودگی شغلی و تعهد اخلاقی خبرنگاران ورزشی

حمیدرضا اسدی، فاطمه جعفری، حمیده عیوض زاده (نویسنده مسئول)

چکیده: هدف از تحقیق حاضر تدوین مدل ارتباطی بین مدیریت تنوع با فرسودگی شغلی و تعهد اخلاقی خبرنگاران ورزشی بود. پژوهش حاضر از نوع توصیفی همبستگی بود. جامعه آماری تحقیق حاضر را کلیه خبرنگاران ورزشی فعال کل کشور  تشکیل دادند که تعداد آنها حدود 250 نفر برآورد شد. که از بین آنها بر اساس جدول مورگان تعداد 162 نفر به صورت در دسترس به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. برای اندازه­‌گیری فرسودگی شغلی، از پرسشنامه استاندارد فرسودگی شغلی ماسلاچ (1991)، برای اندازه‌­گیری تعهد اخلاقی شرکت کننده‌­ها از مقیاس تعهد اخلاقی هاشمی (1395) و برای اندازه­‌گیری مدیریت تنوع از پرسشنامه مدیریت تنوع ویلیامیل استرید (2007) استفاده شد. پس از تأیید روایی صوری و محتوا تو سط ده تن از متخصصین و روایی سازه با استفاده از برازش مدل ارزیابی و تعیین پایایی (آلفای کرونباخ 85/) توزیع و جمع‌­آوری شد. براي توصیف آماری داده‌­ها از جداول توزیع فراوانی و استفاده شد. همچنین برای بررسی مدل ارتباطی از معادلات ساختاری استفاده شد. داده­‌ها به کمک نرم افزار آماري SPSS و AMOS و در سطح خطای 0.05 مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که فرسودگی شغلی و تعهد اخلاقی خبرنگاران ورزشی در حد میانگین بود. همچنین بین مدیریت تنوع با فرسودگی شغلی خبرنگاران ورزشی ارتباط منفی و معناداری و بین مدیریت تنوع با تعهد اخلاقی خبرنگاران ورزشی ارتباط مثبت و معناداری وجود داشت و مدیریت تنوع توسط فرسودگی شغلی و تعهد اخلاقی خبرنگاران ورزشی پیش­بینی شد و مدل برازش قابل قبولی داشت. با توجه به این نتایج برای جلوگیری از فرسودگی شغلی و بهبود تعهد اخلاقی خبرنگاران ورزشی، توجه به مدیریت تنوع اهمیت دارد.

واژگان کلیدی: مدیریت تنوع، فرسودگی شغلی، تعهد اخلاقی، خبرنگاران ورزشی.

حمیدرضا اسدی (کارشناس ارشد روان‌شناسی ورزشی، دانشگاه آزاد واحد لاهیجان، لاهیجان، ایران)
فاطمه جعفری (کارشناسی ارشد مدیریت اماکن و تاسیسات ورزشی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران)
حمیده عیوض زاده (کارشناس ارشد روان‌شناسی ورزشی، دانشگاه آزاد واحد لاهیجان، لاهیجان، ایران)

دریافت فایل کامل مقاله

گرد آورنده
حمیدرضا اسدیفاطمه جعفریحمیده عیوض زاده

فصلنامه علمی تربیت بدنی و علوم ورزشی

فصلنامه علمی «تربیت بدنی و علوم ورزشی»، با مجوز پروانه انتشار رسمی به شماره 91609 مورخ 1400/12/18 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتشر مي‌شود. این مجله با همکاری علمی اساتید برجسته دانشگاه‌های کشور به انتشار مقالات علمی در زمینه پژوهش در رشته‌های مختلف تربیت بدنی و علوم ورزشی می‌پردازد. هدف این مجله، توسعه، تعمیق نگرش‌ها و پژوهش‌های مرتبط با محورهای مجله، ارائه و اشاعه آنها به مخاطبان است.
دکمه بازگشت به بالا