سال اول - 1401شماره سوم – پاییز 1401

5. نقش مدیریت دانش مشتری بر هم آفرینی ارزش در باشگاه‌های ورزشی

زهرا اصغرزاده (نویسنده مسئول)

چکیده: هدف از پژوهش حاضر نقش مدیریت ­دانش­ مشتری بر هم‌­آفرینی ارزش در باشگاه­‌های ورزشی شهر ارومیه بود. اين پژوهش از نظر نوع توصيفي- همبستگي، از نظر هدف کاربردی و از نظر روش اجرا میدانی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه مشتریان باشگاه­‌های بدنسازی و تناسب اندام در شهر ارومیه بود. روش نمونه‌­گیری در این پژوهش به ­صورت تصادفی ساده بود و تعداد نمونه در این پژوهش با توجه به جدول مورگان برای جامعه نامحدود 384 نفر انتخاب شد که تا لحظه تحلیل داده ها 400 پرسشنامه جمع آوری شد که از این تعداد 395 پرسشنامه به صورت کامل پاسخ داده بودند و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. توصیف یافته­‌ها و دسته‌­بندی اطلاعات با استفاده از آمار توصیفی، تعیین پایایی پرسشنامه‌­ها با روش آلفای کرونباخ، بررسی توزیع داده‌­ها با استفاده از آزمون کولموگروف اسمیرنوف و تحلیل مسیر روابط بین متغیرها با استفاده از مدلسازی معادلات ساختاری (نرم­ افزار PLS3) بود. یافته­‌ها نشان داد که مدیریت­ دانش ­مشتری با ضریب 0/83 اثر مثبت و معنی‌­داری بر هم­‌تولیدی در باشگاه­‌های ورزشی دارد. همچنین مدیریت ­دانش­ مشتری با ضریب 0/76 اثر مثبت و معنی­‌داری بر ارزش استفاده در باشگاه­‌های ورزشی دارد. می­‌توان نتیجه‌­گیری کرد مدیریت دانش­ مشتری به خوبی می‌­تواند در هم‌­تولیدی و ارزش استفاده مشترک در خدمات باشگاه­‌های ورزشی و جذب و نگهداری مشتریان و همچنین شناخت مشتریان، نیازها، خواسته‌ها و اهداف آن‌ها نقش مهمی ایفا کند. همچنین با چنین سیستمی، باشگاه­‌های ورزشی می‌تواند با مشتریان خود به طور موثرتری تعامل داشته باشند و به مزیت رقابتی نیز دست یابد.

واژگان کلیدی: مدیریت دانش مشتری، هم تولیدی، ارزش استفاده، باشگاه ورزشی.

زهرا اصغرزاده (کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی، دانشگاه ارومیه، ایران)

دریافت فایل کامل مقاله

گرد آورنده
زهرا اصغرزاده

فصلنامه علمی تربیت بدنی و علوم ورزشی

فصلنامه علمی «تربیت بدنی و علوم ورزشی»، با مجوز پروانه انتشار رسمی به شماره 91609 مورخ 1400/12/18 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتشر مي‌شود. این مجله با همکاری علمی اساتید برجسته دانشگاه‌های کشور به انتشار مقالات علمی در زمینه پژوهش در رشته‌های مختلف تربیت بدنی و علوم ورزشی می‌پردازد. هدف این مجله، توسعه، تعمیق نگرش‌ها و پژوهش‌های مرتبط با محورهای مجله، ارائه و اشاعه آنها به مخاطبان است.
دکمه بازگشت به بالا