سال اول - 1401شماره چهارم – زمستان 1401

3. مقایسه اضطراب حالتی-رقابتی بازیکنان حرفه‌ای بسکتبال از طریق پرسشنامه SCAT و کورتیزول خون

غلامرضا شریفی، علیرضا بابایی‌مزرعه نو(نویسنده مسئول)، لیلی همتیان‌دهکردی، محمدابراهیم طالبی

چکیده: رقابت‌های ورزشی تقاضاهای زیادی را در ورزشکاران ایجاد می‌کند و اغلب اوقات نتایج رقابت‌های ورزشی در نتیجه تفاوت در ادراک و مهارت رقابت‌کنندگان مشخص می‌شود. این امر، استرس بالایی را در افراد ایجاد می‌کند که این استرس معمولا ناشی از اضطراب رقابتی ورزشکاران است، لذا پژوهش حاضر با هدف بررسی مقایسه اضطراب حالتی-رقابتی بازیکنان حرفه‌ای بسکتبال از طریق پرسشنامه SCAT و کورتیزول خون، انجام شد. در این تحقیق توصیفی-مقایسه‌ای که به شکل میدانی صورت گرفت تعداد 10 نفر از بازیکنان حرفه ای بسکتبال با سن 2.16±21.5 سال که در مسابقات لیگ برتر 1400 شرکت داشتند و از بین مسابقات خانگی دور رفت آنها، دو مسابقه که در یکی بازیکنان برانگیختگی بالا داشتند (70 درصد احتمال باخت می‌دادند) و در دیگری برانگیختگی پایین داشتند (احتمال برد می‌دادند) به صورت تصادفی انتخاب شدند. دو ساعت قبل از اجرای هر دو مسابقه تعیین شده، پرسشنامه اضطراب حالتی رقابتی SCAT در اختیار بازیکنان قرار گرفت و همزمان نمونه‌گیری خون نیز برای تعیین سطح کورتیزول خون از بازیکنان به عمل آمد. نتایج حاصله از طریق آزمون t مستقل و ویلکاکسون با استفاده از ویرایش ۲۱ نرم افزار SPSS مورد تجزیه تحلیل آماری قرار گرفت. نتایج نشان داد که در حالت بر انگیختگی بالا با استفاده از هر دو روش پرسشنامه scat و آزمایش کورتیزول خون اضطراب در سطح نسبتا بالایی بود و درحالت بر انگیختگی پایین با استفاده از هر دو روش پرسشنامه SCAT و آزمایش سطح کورتیزول خون اضطراب در سطح پایینی قرار داشت (05/≥p)، همچنین در این پژوهش دو روش اندازه گیری اضطراب حالتی رقابتی یعنی پرسشنامه scatو تعیین سطح کورتیزول خون نیز با یکدیگر مقایسه شد و نتایج عدم تفاوت بین ایندو را نشان داد (0.05≤P ).

واژگان کلیدی: اضطراب حالتی رقابتی، برانگیختگی، کورتیزول، بازیکنان حرفه‌ای.

غلامرضا شریفی (استادیار فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان، اصفهان، ایران)
علیرضا بابایی‌مزرعه نو (دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان، اصفهان، ایران)
لیلی همتیان‌دهکردی (کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان، اصفهان، ایران)
محمدابراهیم طالبی (گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد، یزد، ایران)

دریافت فایل کامل مقاله

گرد آورنده
غلامرضا شریفیعلیرضا بابایی‌مزرعه نولیلی همتیان‌دهکردیمحمدابراهیم طالبی

فصلنامه علمی تربیت بدنی و علوم ورزشی

فصلنامه علمی «تربیت بدنی و علوم ورزشی»، با مجوز پروانه انتشار رسمی به شماره 91609 مورخ 1400/12/18 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتشر مي‌شود. این مجله با همکاری علمی اساتید برجسته دانشگاه‌های کشور به انتشار مقالات علمی در زمینه پژوهش در رشته‌های مختلف تربیت بدنی و علوم ورزشی می‌پردازد. هدف این مجله، توسعه، تعمیق نگرش‌ها و پژوهش‌های مرتبط با محورهای مجله، ارائه و اشاعه آنها به مخاطبان است.
دکمه بازگشت به بالا