سال دوم - 1402شماره اول - بهار 1402

1. مقایسه نگرش والدین، معلمان ورزش و دانش‌آموزان به درس تربیت بدنی

حسن مرادی، علیرضا بابایی مزرعه نو (نویسنده مسئول)

چکیده: هدف از اجرای این تحقیق مقایسه نگرش والدین، معلمان ورزش و دانش‌آموزان به درس تربیت‌بدنی بود. روش این تحقیق توصیفی از نوع مقایسه‌ای بود. جامعه آماری شامل دانش‌آموزان، والدین و معلمان تربیت‌بدنی استان یزد بودند. که از این جامعه تعداد 240 دانش‌آموز و ۲۴۰ نفر از والدین آنها با استفاده از جدول کرجسی‌و‌مورگان به صورت تصادفی و 17 نفر از معلمان تربیت‌بدنی به صورت تمام‌شمار به عنوان به عنوان نمونه‌آماری انتخاب گردید و تعداد ۲۴۰ پرسشنامه بین دانش‌آموزان و والدین آن‌ها و 18 پرسشنامه بین معلمان ورزش مرد توزیع گردید. لازم به ذکر است، روایی محتوایی ابزار توسط جمعی از متخصصان و پایایی آن نیز در یک مطالعه تحقیقاتی محاسبه شد. در نهایت داده ها با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی نظیر خی دو و یومن ویتنی با استفاده از نسخه 21 نرم افزار SPSS تحلیل شد. یافته‌های تحقیق نشان داد که بین نگرش والدین، معلمان ورزش مرد و دانش‌آموزان پسر مقطع متوسطه نسبت به درس تربیت‌بدنی تفاوت معنی‌داری وجود داشت (p≤0.05). بنابراین با فراهم نمودن برنامه‌های ورزشی برای والدین و دانش‌آموزان می‌توان نگرش آن‌ها را به تربیت‌بدنی بهبود بخشیده تا آن‌ها نیز حمایت‌های لازم را جهت اجرای بهتر برنامه‌های درس تربیت‌بدنی مبذول دارند.

واژگان کلیدی: درس تربیت‌بدنی، والدین، معلمان ورزش، دانش‌آموزان، مقطع متوسطه.

حسن مرادی (کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی، عضو رسمی آموزش و پرورش، یزد، ایران)
علیرضا بابایی مزرعه نو (دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان، اصفهان، ایران)

دریافت فایل کامل مقاله

گرد آورنده
حسن مرادیعلیرضا بابایی مزرعه نو

فصلنامه علمی تربیت بدنی و علوم ورزشی

فصلنامه علمی «تربیت بدنی و علوم ورزشی»، با مجوز پروانه انتشار رسمی به شماره 91609 مورخ 1400/12/18 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتشر مي‌شود. این مجله با همکاری علمی اساتید برجسته دانشگاه‌های کشور به انتشار مقالات علمی در زمینه پژوهش در رشته‌های مختلف تربیت بدنی و علوم ورزشی می‌پردازد. هدف این مجله، توسعه، تعمیق نگرش‌ها و پژوهش‌های مرتبط با محورهای مجله، ارائه و اشاعه آنها به مخاطبان است.
دکمه بازگشت به بالا