سال اول - 1401شماره سوم – پاییز 1401

7. رابطه مهارت‏‌های ذهنی با هوش هیجانی و اضطراب رقابتی در بانوان تکواندوکار لیگ برتر ایران

عالیه شیرزاد دلاور (نویسنده مسئول)، حمیدرضا طاهری، مهدی سهرابی

چکیده: هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی رابطه مهارت­‌های ذهنی با اضطراب رقابتی و هوش هیجانی در بانوان تکواندوکار لیگ برتر ایران بود. جامعه آماری این پژوهش را کلیه بانوان تکواندوکار شرکت کننده در رده سنی جوانان ( 25-18 سال) دوازدهمین دوره لیگ برتر ایران تشکیل دادند. نمونه آماری به روش سرشماری انتخاب و تعداد 87 نفر پرسشنامه‌­های اضطراب رقابتی مارتنز و همکاران (1990)، مهارت‌­های ذهنی راسل (2010) و هوش هیجانی برادبری و گریوز (2005) را پر کردند. روش تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی بوده که به صورت میدانی اجرا شد. برای تجزیه و تحلیل داده­‌ها از نرم افزار  SPSS و برای فرضیه‌­های پژوهشی استفاده از آمار توصیفی همبستگی و استنباطی، رگرسیون، همبستگی پیرسون و دوربین واتسون استفاده شد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل این پژوهش نشان داد که بین مهارت­‌های ذهنی با مولفه خود مدیریتی از هوش هیجانی (r=0//241 ، p>0/05)، اضطراب جسمانی (r= -0/392 ، p>0/05)، اضطراب شناختی (r= -0/352 ، p>0/05)، اعتمادبه‌نفس (r=0/265 ، p>0/05) رابطه معناداری وجود دارد. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که مهارت‌­های ذهنی واجد شرایط پیش­‌بینی خودمدیریتی از هوش هیجانی، اضطراب رقابتی، اضطراب شناختی و اعتمادبه‌نفس می­‌باشد.

واژگان کلیدی: مهارت ذهنی، هوش هیجانی، اضطراب رقابتی، خودمدیریتی، تکواندو.

عالیه شیرزاد دلاور (کارشناسی ارشد تربیت بدنی دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران)
حمیدرضا طاهری (استاد تربیت بدنی دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران)
مهدی سهرابی (استاد تربیت بدنی دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران)

دریافت فایل کامل مقاله

گرد آورنده
عالیه شیرزاد دلاورحمیدرضا طاهریمهدی سهرابی

فصلنامه علمی تربیت بدنی و علوم ورزشی

فصلنامه علمی «تربیت بدنی و علوم ورزشی»، با مجوز پروانه انتشار رسمی به شماره 91609 مورخ 1400/12/18 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتشر مي‌شود. این مجله با همکاری علمی اساتید برجسته دانشگاه‌های کشور به انتشار مقالات علمی در زمینه پژوهش در رشته‌های مختلف تربیت بدنی و علوم ورزشی می‌پردازد. هدف این مجله، توسعه، تعمیق نگرش‌ها و پژوهش‌های مرتبط با محورهای مجله، ارائه و اشاعه آنها به مخاطبان است.
دکمه بازگشت به بالا