سال دوم - 1402شماره سوم - پاییز 1402

2. ورزش همگانی در استان فارس برای برنامه سازی (آسیب شناسی، توسعه و ترویج)

همتعلی حیدری (نویسنده مسئول)

چکیده: پژوهش حاضر با هدف شناسایی مولفه‌های موثر بر توسعه و ترویج ورزش همگانی استان فارس انجام شده است. این پژوهش از نظر هدف در شمار پژوهش‌های کاربردی و از منظر ماهیت داده‌های پژوهشی جزو پژوهش‌های آمیخته اکتشافی است. در بخش کیفی پژوهش، 22 نفر از مدیران هیات‌های ورزشی استان فارس به روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب و داده‌ها از طریق مصاحبه گردآوری تحليل شده‌اند. جامعه آماری در بخش کمی 51 نفر از مدیران کمیته و هیات‌های ورزشی استان بوده‌اند که همه نمونه‌ها انتخاب و پرسشنامه محقق ساخته ابزار گردآوری پژوهش در این مرحله بود. گویه‌های این پرسشنامه از مصاحبه نظام‌مند با نمونه مورد مطالعه و ادبیات تحقیق استخراج و روایی صوری و محتوایی پرسشنامه را چند تن از اساتید متخصص در حوزه ورزش و جوانان تایید و روایی سازه با استفاده از تحلیل عامل اکتشافی تایید و پایایی پرسشنامه با روش آلفای کرونباخ محاسبه شد (0.8 تا 0.9 در حد عالی). نتایج پژوهش نشان می‌دهد که مولفه‌های مربوط به آسیب‌های مدیریتی بیشتر از آسیب‌های ساختاری و راهبردی مانع توسعه و رشد ورزش همگانی استان فارس بوده‌اند. بنابراین ضرورت دارد که سیاست‌گذاری ورزش همگانی استان فارس مبتنی بر مولفه‌های شناسایی شده در این پژوهش انجام شود.

واژگان کلیدی: ورزش همگانی، برنامه سازی، آسیب شناسی، توسعه، ترویج.

همتعلی حیدری (دکتری جامعه شناسی گرایش بررسی مسایل اجتماعی ایران، گروه جامعه شناسی واحد جهرم، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران)

دریافت فایل کامل مقاله

گرد آورنده
همتعلی حیدری

فصلنامه علمی تربیت بدنی و علوم ورزشی

فصلنامه علمی «تربیت بدنی و علوم ورزشی»، با مجوز پروانه انتشار رسمی به شماره 91609 مورخ 1400/12/18 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتشر مي‌شود. این مجله با همکاری علمی اساتید برجسته دانشگاه‌های کشور به انتشار مقالات علمی در زمینه پژوهش در رشته‌های مختلف تربیت بدنی و علوم ورزشی می‌پردازد. هدف این مجله، توسعه، تعمیق نگرش‌ها و پژوهش‌های مرتبط با محورهای مجله، ارائه و اشاعه آنها به مخاطبان است.
دکمه بازگشت به بالا