سال دوم - 1402شماره چهارم - زمستان 1402

5. ساخت و اعتباریابی پرسشنامه رسانه های ورزشی نوپدید

مجید کرامتی مقدم، محمد نیکروان (نویسنده مسئول)، نازنین راسخ

چکیده: پژوهش حاضر با هدف ساخت و اعتباریابی پرسش‌نامه رسانه های ورزشی نوپدید انجام گرفت. روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی و از نوع تحلیل عاملی تاییدی و از لحاظ هدف نیز کاربردی بود. جامعه آماری پژوهش را کلیه صاحب‌نظران و کارشناسان حوزه ورزش و رسانه با مدرک تحصیلی لیسانس و بالاتر در سال 1400 تشکیل می‌داد که در بخش کیفی (15 نفر مصاحبه و 30 نفر دلفی) و در بخش کمی با روش نمونه‌گیری تصادفی ساده تعداد 384 نفر (با تأکید بر کفایت نمونه فرمول تعیین حجم نمونه کوکران) به عنوان نمونه آماری انتخاب گردید. نتایج نشان داد پرسش‌نامه رسانه‌های ورزشی نوپدید تحلیل عاملی شده دارای 62 سوال و 7 مؤلفه (اطلاع‌رسانی، مشارکت اجتماعی، ماهیت آموزشی، فرهنگ‌سازی، استقلال رسانه‌ای، مشروعیت‌بخشی و ماهیت انگیزشی) بوده و از لحاظ روان‌سنجی از پایایی، روایی و برازندگی خوبی برخوردار است. با توجه به اهمیت رسانه های ورزشی نوپدید، از پرسش‌نامه تحلیل عاملی شده رسانه های ورزشی نوپدید، می‌توان برای شناسایی و مطالعات مربوط به رسانه های ورزشی نوپدید استفاده کرد.

واژگان کلیدی: ساخت، اعتباریابی، رسانه های ورزشی نوپدید.

مجید کرامتی مقدم (دکتری مدیریت ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسلامی، بروجرد، ایران)
محمد نیکروان (استادیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسلامی، بروجرد، ایران)
نازنین راسخ (استادیار پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی، تهران، ایران)

دریافت فایل کامل مقاله

گرد آورنده
مجید کرامتی مقدممحمد نیکرواننازنین راسخ

فصلنامه علمی تربیت بدنی و علوم ورزشی

فصلنامه علمی «تربیت بدنی و علوم ورزشی»، با مجوز پروانه انتشار رسمی به شماره 91609 مورخ 1400/12/18 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتشر مي‌شود. این مجله با همکاری علمی اساتید برجسته دانشگاه‌های کشور به انتشار مقالات علمی در زمینه پژوهش در رشته‌های مختلف تربیت بدنی و علوم ورزشی می‌پردازد. هدف این مجله، توسعه، تعمیق نگرش‌ها و پژوهش‌های مرتبط با محورهای مجله، ارائه و اشاعه آنها به مخاطبان است.
دکمه بازگشت به بالا