سال دوم - 1402شماره اول - بهار 1402

7. مقایسه تاثیر حاد ترکیب کشش عضلات آگونیست و آنتاگونیست بر دامنه‌ی حرکتی ایستا و پویای لگن خاصره در افراد سالمند

کریم خلاقی، فاطمه نصرالهی (نویسنده مسئول)، مطهره السادات فانیان، حسن میرعالی، فاطمه اسلامی پور

چکیده: تغییرات عضلانی-تاندونی مرتبط با روند پیری به ویژه بر عضلات دو مفصلی، مانند خم کننده‌ها و اکستانسورهای زانو و لگن تأثیر می‌گذارد، دامنه حرکت را محدود می‌کند و توزیع گشتاور را در اطراف مفاصل تغییر می‌دهد و در نتیجه انعطاف‌پذیری را به صورت جدی کاهش می‌دهد. تمرینات کششی می‌تواند ابزار مهمی در به حداقل رساندن این تغییرات باشد. هدف از این تحقیق مقایسه تاثیر حاد ترکیب کشش عضلات آگونیست و آنتاگونیست بر دامنه‎ی حرکتی ایستا و پویای لگن خاصره در افراد سالمند بود. روش تحقیق حاضر از نوع نیمه تجربی با طرح پیش آزمون و پس آزمون بود. شرکت کنندگان شامل 120 نفر افراد سالمند 65 سال به بالا شهرستان مشهد بود که بصورت تصادفی در چهار گروه با پروتکل تمرینات کششی متفاوت (فلکسور و اکستنسور ایستا، فلکسور و اکستنسور پویا، فلکسور ایستا و اکستنسور پویا، فلکسور پویا و اکستنسور ایستا) قرار گرفتند. پروتکل تمرینی به مدت 12 جلسه طی 4 هفته انجام شد. متغیرهای دامنه حرکتی ایستا و پویای لگن خاصره در دو نوبت پیش آزمون و پس آزمون اندازه گیری و ثبت گردید و داده‌ها با استفاده از آزمون کوواریانس به همراه آزمون تعقیبی بونفرونی تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان داد که هر چهار پروتکل تمرینی ایستا و پویا باعث بهبود معناداری در میزان کشش ایستا و پویای آزمودنی‌ها می‌شود (0.05≥P). همچنین نتایج حاکی از آن بود که پروتکل تمرینی فلکشن پویا، اکستنشن ایستا نسبت به دیگر پروتکل‌ها به شکل معناداری منجر به نتایج بهتری گردید. باتوجه به اثرگذاری بهتر تمرینات فلکشن پویا و اکستنشن ایستا بر دامنه حرکتی افراد مسن، میتوان این تمرینات را جهت بهبود انعطاف‌پذیری این جمعیت استفاده کرد.

واژگان کلیدی: انعطاف پذیری، سالمند، کشش پویا، کشش ایستا، دامنه حرکتی

کریم خلاقی (استادیار دانشکده تربیت بدنی وعلوم ورزشی، آسیب شناسی و حرکات اصلاحی ،موسسه عالی و حکیم نظامی ، قوچان ،ایران)
فاطمه نصرالهی (کارشناسی ارشد آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت بدنی ، موسسه آموزش عالی حیکم نظامی، قوچان، ایران)
مطهره السادات فانیان (کارشناسی ارشد رفتار حرکتی، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران)
حسن میرعالی (دانشجوی دکتری یادگیری حرکتی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران)
فاطمه اسلامی پور (کارشناسی ارشد آسیب شتاسی و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران)

دریافت فایل کامل مقاله

فصلنامه علمی تربیت بدنی و علوم ورزشی

فصلنامه علمی «تربیت بدنی و علوم ورزشی»، با مجوز پروانه انتشار رسمی به شماره 91609 مورخ 1400/12/18 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتشر مي‌شود. این مجله با همکاری علمی اساتید برجسته دانشگاه‌های کشور به انتشار مقالات علمی در زمینه پژوهش در رشته‌های مختلف تربیت بدنی و علوم ورزشی می‌پردازد. هدف این مجله، توسعه، تعمیق نگرش‌ها و پژوهش‌های مرتبط با محورهای مجله، ارائه و اشاعه آنها به مخاطبان است.
دکمه بازگشت به بالا